Ochrana osobních údajů zákazníka

Ochrana osobních údajů zákazníka

  1. Dodavatel zpracovává osobní údaje zákazníka pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem zákazníka jakožto kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky dodavatele, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil zákazník souhlas.
  1. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího, ve kterých je uvedeno, jakým způsobem dodavatel nakládá s osobními údaji zákazníka, jaké informace o zákazníkovi ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv zákazníka v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.
  1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů dodavatel prohlašuje, že (i) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (ii) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (iii) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (iv) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

 

Protection of the Customer’s Personal Data

 

  1. The Supplier processes the Customer’s personal data for the purpose of concluding and managing the contract and realizing the delivery, for the fulfilment of its legal obligations or with the consent of the Customer as the buyer in order to improve the services and offers of the Supplier, for marketing purposes incl. the sending of commercial messages and advertising personalisation, or for any other purpose for which the Customer has given their consent.
  1. The processing of personal data shall be performed in accordance with Regulation (EU) No. 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), and related Czech legal regulations and in accordance with the seller’s Privacy Policy, which specifies how the Supplier treats the Customer’s personal information, what information on the Customer is stored, how the information is used, and to whom it may be transmitted, as the case may be. The Privacy Policy also enumerates all of the Customer’s rights in relation to the processing of personal data, including, in particular, the right to information, rectification, erasure or the right to withdraw the processing at any time.
  1. In relation to the processing of personal data, the Supplier declares that it (i) processes personal data in accordance with the requirements laid down by law; (ii) has ensured that persons authorised to process personal data have undertaken to be bound by confidentiality or are subject to a legal duty of confidentiality; (iii) has taken appropriate technical and organizational measures to ensure the necessary level of security of personal data; and (iv) shall inform the supervisory authority or the data subjects in the event of a breach of security of personal data entailing a risk to the rights and freedoms of natural persons.