Preambule

1. Soutěž vyhlašuje společnost Česká hlava PROJEKT, z.ú., Konojedská 1575/20, 100 00 Praha 10, jakožto realizátor projektu „Česká hlava“ na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání spolu s Nadačním fondem Česká hlava, Sojovice, č.p. 201, 294 75 a Úřadem vlády České republiky na základě nařízení vlády č. 71/2013 Sb.

2. V rámci soutěže se udělují ceny v šesti kategoriích:

1) Národní cena vlády Česká hlava
2) Cena společnosti ABB, cena Invence
3) Cena Ministerstva průmyslu a obchodu, cena Industrie
4) Cena společnosti ČEZ, cena Doctorandus za technické vědy
5) Cena společnosti Veolia, cena Doctorandus za přírodní vědy
6) Cena Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, cena Lorem

3. V každé kategorii se uděluje pouze jedna cena. Porota může rozhodnout o udělení mimořádné ceny nebo o přesunutí nominace do jiné kategorie.
Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Souhlas s nominací z pracoviště, kde nominovaná práce vznikla, není nutný. Jedna nominace může být uplatněna ve více kategoriích.
Realizátor projektu si vyhrazuje právo soutěžní kategorii zrušit nebo nevyhlásit. Nominující odpovídá za správnost všech údajů v nominaci uvedených.

4. O udělení cen podle odst. 2 s výjimkou Národní ceny vlády Česká hlava rozhoduje odborná porota složená z předsedy, místopředsedy a 9 dalších členů. Porota se schází podle potřeby. Svolává ji předseda organizačního výboru na návrh předsedy poroty. Její jednání řídí předseda poroty, popřípadě místopředseda v době jeho nepřítomnosti. Porota je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů. Porota se usnáší o návrhu na udělení ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Z jednání poroty se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její předseda, případně jím pověřený zástupce. Porota si může vyžádat doplňující informace a stanoviska pro posouzení návrhů. Zároveň porota nezveřejňuje důvody svého rozhodnutí.

5. Lhůta k podání přihlášek je pro všechny kategorie do 30. 6. 2022

Nominace do kategorií 2 – 6 zaslat s příslušnou dokumentací v elektronické podobě na adresu kontakt@ceskahlava.cz (posudky musí být podepsány a spolu s celou prací naskenovány).

Pro přijetí nominace do kategorie 1 Národní cena vlády Česká hlava (NCV) za rok 2022 je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě nebo elektronicky.

Návrhy do kategorie 1 NCV označené na obálce č. j. 16935/2022-UVCR  musí být doručeny nejpozději do 30. 6. 2022 v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
e-mail: 
rvv@vlada.cz

Elektronické podání je možné doručit prostřednictvím ISDS (datová schránka) na id datové schránky Úřadu vlády České republiky: trfaa33.

 

1. Národní cena vlády Česká hlava

Článek I

Základní ustanovení

 1. Národní cena vlády Česká hlava (dále jen „národní cena vlády“) se uděluje podle ust. § 1 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 71/2013 Sb. o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze dne 27. února 2013, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Laureát získá finanční odměnu ve výši 1 000 000 Kč.
 3. Dle ust. § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 71/2013 Sb. o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací o udělení Národní ceny vlády rozhoduje vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“). Toto ocenění je poskytováno z  rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky a lze je udělit pouze jedenkrát v kalendářním roce.

Článek II

Příprava návrhu kandidátů

 1. Rada se při výběru kandidáta řídí kritérii dle ust. § 3 odst. 1 písm. a) až c) nařízení vlády č. 71/2013/Sb. o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.
 2. Rada postupuje při výběru kandidáta v souladu se svým Statutem a Jednacím řádem.

Článek III

Požadavky na kandidáta národní ceny vlády

 1. Návrh na udělení ocenění Národní ceny vlády obsahuje:
 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • životopis,
 • pracovní zařazení a adresu pracoviště,
 • popis dosažených výsledků práce kandidáta a ohlasy doma a v zahraničí,
 • u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
 • doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.
 1. Návrh na udělení ocenění Národní cena vlády je podáván v termínu a způsobem vyhlášeným v projektu Česká hlava.
 2. Pro přijetí návrhu kandidáta / kandidátky na udělení Národní ceny vlády Česká hlava za rok 2022 je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě nebo elektronicky.

Návrhy označené na obálce č. j. 16935/2022-UVCR musí být doručeny nejpozději do 30. 6. 2022 v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1
e-mail: 
rvv@vlada.cz

Elektronické podání je možné doručit prostřednictvím ISDS (datová schránka) na id datové schránky Úřadu vlády České republiky: trfaa33.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

Tento Statut nabyl účinnosti dne 26. dubna 2013 na základě schválení Radou, usnesením č. 282/B4 ze dne 26. dubna 2013. Jakékoliv změny Statutu podléhají schválení Radou vlády ČR.

2. Cena společnosti ABB, cena Invence

1. Cena se uděluje za objev či mimořádný počin uskutečněný v posledních několika letech v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu, či za technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivě využitelnosti v praxi.

2. Laureátem Ceny Invence může být fyzická osoba se státní příslušností České republiky, nebo občan jiné státní příslušnosti, jež má v době podání přihlášky o české občanství zažádáno.

3. Laureát získá finanční odměnu ve výši 250 000 Kč. Je-li více laureátů, je finanční příspěvek rozdělen rovným dílem.

4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • stručný životopis,
 • pracovní zařazení a adresu pracoviště,
 • popis objevu či mimořádného počinu s uvedením doby jeho prvního publikování, ohlášení, přihlášení, předložení, realizace apod.,
 • doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, z nichž alespoň jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.  

3.  Cena Ministerstva průmyslu a obchodu, cena Industrie

1. Cena se uděluje za nejvýznamnější výrobkovou nebo technologickou inovaci, která vznikla na území České republiky v posledních několika letech na  základě vlastního výzkumu či ve spolupráci s výzkumnou organizací.

2. Laureátem Ceny Industrie může být tuzemská nebo zahraniční právnická osoba se sídlem a činností v České republice.

3. Laureát získá možnost označit svoji technologii či výrobek chráněnou značkou „VYVINUTO V ČR“

4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 • název přihlašované společnosti nebo firmy,
 • výpis z obchodního rejstříku,
 • kontaktní osobu, telefon, fax, e-mail,
 • popis přihlašovaného výrobku či technologie, jeho srovnání s dosavadními výrobky či technologiemi v ČR a ve světě, relevantní údaje o jeho výrobě (např. počet vyrobených kusů, obrat z výroby přihlašovaného výrobku atd.),
 • pokud je výrobek chráněn patentem či jinou formou duševního vlastnictví, uveďte číslo tohoto dokumentu.

4.  Cena společnosti ČEZ, cena Doctorandus za technické vědy

1. Cena se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studenta doktorského studijního programu, především v oblasti inženýrství, biotechnologie, systémového inženýrství a kybernetiky s přihlédnutím k perspektivám jeho využitelnosti v praxi.

2. Laureátem Ceny Doctorandus za technické vědy, může být fyzická osoba se státní příslušností České republiky, nebo občan jiné státní příslušnosti, jež má v době podání přihlášky o české občanství zažádáno , a která byla v období nejvýše 18 měsíců před datem uzávěrky přihlášek studentem doktorského studijního programu nebo v tomto období studium úspěšně ukončila.

3. Laureát získá finanční odměnu ve výši 50 000 Kč.

4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • název a adresu vysoké školy či organizace, na níž práce vznikla,
 • popis kandidátovy studentské odborné nebo vědecké práce a činnosti včetně popisu dosažených výsledků,
 • doporučující posudek školitele a dvou nezávislých odborníků, z nichž alespoň jeden nepůsobí na škole či v organizaci, kde práce vznikla.

5.  Cena společnosti Veolia, cena Doctorandus za přírodní vědy

1. Cena se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studenta doktorského studijního programu, obzvláště pak v matematice, fyzice, chemii, biologii a medicíně.

2. Laureátem Ceny Doctorandus za přírodní vědy, může být fyzická osoba se státní příslušností České republiky, nebo občan jiné státní příslušnosti, jež má v době podání přihlášky o české občanství zažádáno , a která byla v období nejvýše 18 měsíců před datem uzávěrky přihlášek studentem doktorského studijního programu nebo v tomto období studium úspěšně ukončila.

3. Laureát získá finanční odměnu ve výši 50 000 Kč.

4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • název a adresu vysoké školy či organizace, na níž práce vznikla,
 • popis kandidátovy studentské odborné nebo vědecké práce a činnosti včetně popisu dosažených výsledků,
 • doporučující posudek školitele a dvou nezávislých odborníků, z nichž alespoň jeden nepůsobí na škole či v organizaci, kde práce vznikla.

6. Cena Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, cena Lorem

1. Cena se uděluje za objev, či mimořádný počin z oblasti zdravotnictví, lékařské péče, farmacie a oborů zabývajících se lidským zdravím, či za původní léčebný postup, a to jak v základním, tak aplikovaném výzkumu.

2. Laureátem Ceny Lorem může být fyzická osoba se státní příslušností České republiky, nebo občan jiné státní příslušnosti, jež má v době podání přihlášky o české občanství zažádáno.

3. Laureát získá finanční odměnu ve výši 100 000 Kč. Je-li více laureátů, je finanční příspěvek rozdělen rovným dílem.

4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • stručný životopis,
 • pracovní zařazení a adresu pracoviště,
 • kompletní popis objevu či mimořádného počinu s uvedením doby jeho prvního publikování, ohlášení, přihlášení, předložení, realizace apod.,
 • doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, z nichž alespoň jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.  

Česká hlava

Společnost Česká hlava je spolu s Úřadem vlády České republiky každoročním vyhlašovatelem stejnojmenných cen – nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout.

České hlavičky

Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o tyto obory, případně i o vědeckou kariéru.

Machři roku

Projekt celostátních setkání učňovské mládeže, jehož cílem je popularizovat, zviditelnit a zlepšit celospolečenského renomé českého odborného školství, byl vyhlášen v říjnu roku 2008.