Gymnázium Soběslav (Jakub Vácha)
Malostranské gymnázium, Praha 1 (Šimon Zeman)

Jak geodiversita ovlivňuje méně známé skupiny bezobratlých a ekosystémy pískoven

Středoškoláci z Prahy a Soběslavi porovnávali biodiversitu vybraných skupin bezobratlých na pěti lokalitách v pískovně nedaleko Plané nad Lužnicí. Lokality se lišily ve vlhkosti, zrnitosti a penetrabilitě substrátu a také v míře pokryvnosti vegetace. Pokusili se vysvětlit rozdíly ve druhovém složení společenstev bezobratlých na lokalitách, stanovili biologickou hodnotu každé lokality a doporučili vhodný management.

Ve studii se zaměřili především na pavouky (Aranea), ploštice (Heteroptera), brouky (Coleoptera), blanokřídlé (Hymenoptera) a křísy (Auchenorrhyncha). Jejich výzkum na pískovně odhalil celkem 271 druhů suchozemských bezobratlých, 74 druhů vodních bezobratlých a 30 druhů obratlovců, z nichž 43 je uvedeno na Červených seznamech ČR.

Výsledky provedených analýz naznačují, že pro jednotlivé skupiny bezobratlých jsou nejdůležitější různé faktory – pro blanokřídlé hrají klíčovou roli charakteristiky půdy (zrnitost, penetrabilita), zatímco pro ostatní skupiny bezobratlých hraje roli především vlhkost (pavouci), či vegetační pokryv (křísy).

Největší ochranářský potenciál tak mají suché lokality s jemným pískem, které poskytují náhradní biotopy pro druhy původně vázané na písečné duny a jiné suché otevřené biotopy. Tyto biotopy již z naší krajiny téměř vymizely a pískovny jsou jejich náhradními útočišti. Naopak v již rekultivovaných částech pískovny, kde jsou vysázeny hlavně borovice, se chráněné a vzácné druhy prakticky vůbec neobjevují a tyto plochy jsou obsazeny běžnými druhy z okolí.

Výsledky výzkumu umožňují cílit přírodě blízkou obnovu v pískovnách přímo na lokality se substrátem vhodným pro vzácné druhy a neexperimentovat, zda bude lokalita vzácným druhům vyhovovat. Plochy pro ekologickou rekultivaci mohou být vybírány relativně jednoduchými metodami mnohem efektivněji, čímž můžeme dopomoct k posílení populací právě těchto vzácných druhů.

Práce má i praktický dopad přímo v pískovně, autoři dále spolupracují s těžební firmou na zdokonalení ochrany přírody v jejích těžebních.