Vojtěch Haluza z maturitního ročníku na gymnáziu Brno-Řečkovice zkoumá, jak mezi sebou komunikují buněčné procesy transkripce (přepis genetické informace z DNA do RNA) a homologní rekombinace (jeden z procesů, jakým eukaryotická buňka opravuje toxické dvouvláknové zlomy DNA, kdy jsou v jednom místě přerušena obě vlákna DNA). Pokud není dvouvláknový zlom opraven, hrozí smrt buňky. Chybná oprava poškozené DNA (např. propojení nesprávných vláken DNA) může iniciovat rakovinotvorné bujení. Správný průběh homologní rekombinace je tedy pro buňku extrémně důležitý.

Funkční propojení transkripce a homologní rekombinace se může zdát překvapivé. Nedávné studie ale ukázaly, že enzym RNA polymeráza II (RNAPII), který se primárně podílí na transkripci genů kódujících proteiny, syntetizuje v místě dvouvláknového zlomu krátké úseky nekódující RNA. Tato RNA umožňuje efektivní průběh opravy dvouvláknových zlomů DNA. Stále však nevíme, jak je komunikace těchto dvou procesů regulována (jak je regulována činnost RNAPII, jak RNAPII interaguje s faktory homologní rekombinace).

Ve své práci se zabývá proteinovým komplexem SOSS, který identifikovali jako možný faktor, který by se mohl podílet na komunikaci dvou výše zmíněných procesů. O komplexu toho zatím nevíme mnoho. Má celkem čtyři podjednotky a každá z nich má v komplexu svoji úlohu. Ne všechny podjednotky však dosud byly purifikovány a charakterizovány, nikomu se také dosud nepodařilo připravit a biochemicky charakterizovat celý komplex.

Vojtěch Haluza úspěšně purifikoval a biochemicky charakterizoval všechny čtyři samostatné podjednotky

komplexu, charakterizoval také celý komplex SOSS. Identifikoval podjednotky zodpovědné za jeho vazbu na DNA a pozoroval také jejich vazbu na jiné struktury nukleových kyselin (mimo jiné tzv. R-loopy), které vznikají v místě dvouvláknového zlomu. Kromě toho také poprvé ukázal vazbu komplexu na regulační doménu RNAPII. Všechny jeho výsledky naznačují, že se komplex opravdu nachází v místě dvouvláknového zlomu a že by se mohl podílet na komunikaci procesů transkripce a homologní rekombinace přímou vazbou na regulační doménu RNAPII. Nyní je hlavním cílem zjistit efekt vazby komplexu SOSS na RNAPII na aktivitu RNAPII. Jelikož se komplex SOSS důležitou rolí podílí na opravě dvouvláknových zlomů DNA, dá se považovat také jako faktor zabraňující vzniku rakoviny. Hlubší porozumění jeho funkci tedy umožní využít komplex SOSS jako možný cíl protinádorových léčiv.

Na projektu zabývajícím se komplexem SOSS se stále podílí a momentálně připravuje publikaci ve spolupráci s laboratoří paní profesorky Moniky Gullerové na Sir William Dunn School of Pathology na univerzitě v Oxfordu.