Invazní druhy jsou rostliny a živočichové, které člověk přenesl, úmyslně či neúmyslně, do oblastí mimo jejich přirozený výskyt, kde se nekontrolovatelně šíří a mnohé mají nepříznivý dopad na biologickou rozmanitost, fungování ekosystémů, ekonomiku i lidské zdraví. Počet invazních druhů rostlin se neustále zvyšuje, po celém světě je jich v tuto chvíli zaznamenáno více než tři tisíce. Vědci tento nárůst připisují zvyšujícímu se počtu a různorodosti cest, kterými se mohou druhy šířit, a rostoucímu objemu přepravy na těchto cestách. Dopady biologických invazí jsou prohloubeny dalšími vlivy, jako je způsob využívání krajiny, stále intenzivnější mezinárodní obchod či klimatická změna. 

Prof. RNDr. Petr Pyšek, CSc. je vedoucím Oddělení ekologie invazí Botanického ústavu AV ČR, které v roce 2004 založil. Působí také na Katedře ekologie PřF UK. Je jedním ze zakladatelů moderní invazní ekologie. Stál u zrodu formálního pochopení invazního procesu a spoluvytvářel teoretický základ oboru. Je spoluautorem koncepčního rámce invazí a klasifikace invazního procesu, včetně terminologie, která se stala standardem, byla přijata organizacemi typu IUCN a CBD a její široká aplikace umožnila raketový rozvoj oboru v posledním desetiletí. Je zakladatelem světové databáze invazních rostlin GloNAF (Global Naturalized Alien Flora), která se stala milníkem ve výzkumu rostlinných invazí. Petr Pyšek je autorem či spoluautorem více než 430 článků v impaktovaných časopisech, jako jediný český vědec je na seznamu Highly Cited Scientists nepřetržitě od roku 2014 a v současnosti je nejcitovanějším invazním biologem na světě.

Petr Pyšek zásadním způsobem přispěl k vytvoření evropského výzkumného prostoru biologických invazí, podílel se na několika celoevropských projektech, uvedl na scénu řadu kolegů a studentů, spolupracuje s mnoha světovými pracovišti. Je vedoucím autorem a koordinátorem pravidelně vydávaných národních katalogů nepůvodních rostlin, které mírou detailu a hloubkou vhledu nemají ve světě obdoby, s kolegy vydali i evropskou a celosvětovou flóru nepůvodních druhů. Jeho práce změnila pohled na analýzy invazivnosti druhů a přispěla k odpovědi na otázku, proč jsou některé druhy invazní a jiné nikoli. Stal se též průkopníkem přístupu, který nahlíží na invaze z opačné strany, tedy z pohledu zdrojových flór a jejich osudu po zavlečení do jiných částí světa.

Výše zmíněná témata představují jen výsek profesorova vědeckého záběru, dala by se zmínit řada dalších okruhů, v nichž zanechal výraznou stopu – ať už se jedná o urbánní ekologii, jeho celoživotní zájem o přírodní rezervace či post šéfredaktora časopisu České botanické společnosti, Preslia.

Petr Pyšek je nositelem řady tuzemských i mezinárodních ocenění; jeho přínos oboru ocenila Ecological Society of America, která mu udělila Robert H. Whittaker Distinguished Ecologist Award (2017), od International Society of Biogeography převzal Alfred Russel Wallace Award (2021). V tuzemsku získal cenu Neuron (2018) nebo Praemium Academiae (2010). V roce 2011 byl zvolen členem Učené společnosti ČR, je také čestným členem České botanické společnosti.