Preambule

 1. Soutěž vyhlašuje společnost Česká hlava PROJEKT, z.ú., Konojedská 1575/20, 100 00 Praha 10, jakožto realizátor projektu „Česká hlava“ na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání spolu s Nadačním fondem Česká hlava, Sojovice, č.p. 201, 294 75 a Úřadem vlády České republiky na základě nařízení vlády č. 71/2013 Sb.
 2. V rámci soutěže se udělují ceny v šesti kategoriích:

1) Národní cena vlády Česká hlava
2) Cena společnosti ABB, cena Invence
3) Cena společnosti CSG, cena Industrie
4) Cena společnosti IDEA StatiCa, Doctorandus za technické vědy
5) Cena společnosti VEOLIA, cena Doctorandus za přírodní vědy
6) Cena Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, cena Lorem
7) Cena ministra životního prostředí

 1. V každé kategorii se uděluje pouze jedna cena. V kategoriích 2 – 6 může porota rozhodnout o udělení mimořádné ceny nebo o přesunutí nominace do jiné kategorie.
  Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Souhlas s nominací z pracoviště, kde nominovaná práce vznikla, není nutný. Jedna nominace může být uplatněna ve více kategoriích.

Realizátor projektu si vyhrazuje právo soutěžní kategorii, s výjimkou Národní ceny vlády Česká hlava, zrušit nebo nevyhlásit. Nominující odpovídá za správnost všech údajů v nominaci uvedených.

 1. O udělení cen podle odst. 2 s výjimkou Národní ceny vlády Česká hlava rozhoduje odborná porota složená z předsedy, místopředsedy a 9 dalších členů. Porota se schází podle potřeby. Svolává ji předseda organizačního výboru na návrh předsedy poroty. Její jednání řídí předseda poroty, popřípadě místopředseda v době jeho nepřítomnosti. Porota je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů. Porota se usnáší o návrhu na udělení ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Z jednání poroty se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její předseda, případně jím pověřený zástupce. Porota si může vyžádat doplňující informace a stanoviska pro posouzení návrhů. Zároveň porota nezveřejňuje důvody svého rozhodnutí.
 2. Lhůta k podání přihlášek je pro všechny kategorie včetně Národní ceny vlády Česká hlava do 12. 7. 2024

Nominace do kategorií 2 – 6 zaslat s příslušnou dokumentací v elektronické podobě na adresu vaclav.marek@ceskahlava.cz (posudky musí být podepsány a spolu s celou prací naskenovány).

Výzva pro kategorii 1 – Národní cena vlády Česká hlava je zveřejněna spolu s nominačním formulářem na webu vyzkum.gov.cz. Pro nominace do kategorie Národní cena vlády Česká hlava za rok 2024 je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě nebo elektronicky datovou schránkou. Návrhy označené na obálce č. j. 14559/2024-UVCR musí být doručeny nejpozději do 12. července 2024 v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

e-mail: rvv@vlada.gov.cz

Elektronické podání do kategorie Národní cena vlády Česká hlava za rok 2024 je možné doručit prostřednictvím ISDS (datová schránka) na ID datové schránky Úřadu vlády České republiky: trfaa33.

1. Národní cena vlády Česká hlava

Základní ustanovení

Národní cena vlády Česká hlava (dále jen „Národní cena vlády“) je udělována na základě ustanovení § 3 odst. 3 písm. e) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (dále jen „nařízení vlády č. 71/2013 Sb.“), ve znění pozdějších předpisů.

Národní cena vlády vyjadřuje uznání za celoživotní úspěšné a excelentní působení ve výzkumné, vývojové a inovační oblasti. Vláda a Rada jako její poradní orgán si jsou vědomy, jaký význam pro konkurenceschopnost České republiky a kvalitu života jejích občanů má rozvoj výzkumu, vývoje a inovací.

Dle ustanovení § 1 odst. 3 nařízení vlády č. 71/2013 Sb. o udělení Národní ceny vlády rozhoduje vláda na návrh Rady.

Laureát získá spolu s oceněním finanční odměnu ve výši 1 000 000 Kč. Toto ocenění je poskytováno z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky a lze jej udělit pouze jedenkrát v kalendářním roce.

Rada se při výběru kandidátky / kandidáta řídí kritérii dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) až c) nařízení vlády č. 71/2013 Sb. Rada postupuje při výběru kandidátky/kandidáta v souladu se svým Statutem a Jednacím řádem.

Požadavky na kandidátku / kandidáta Národní ceny vlády

Návrhy kandidátů musí obsahovat následující podklady (vyplnit podle návodu do formuláře, který je přílohou této výzvy. Stažení zde):

Návrh na udělení ocenění obsahuje:

 1. jméno a příjmení kandidátky/kandidáta,
 2. datum narození,
 3. adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 4. životopis,
 5. pracovní zařazení a adresu pracoviště,
 6. název a adresu navrhovatele, vč. uvedení kontaktní osoby navrhovatele,
 7. popis dosažených výsledků práce kandidátky / kandidáta a ohlasy doma a v zahraničí,
 8. u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
 9. doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašované kandidátky/kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

Navržený kandidát/kandidátka musí splňovat všechny podmínky uvedené ve výzvě.

Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Souhlas s nominací z pracoviště kandidátky / kandidáta není nutný. Nominující odpovídá za správnost všech údajů v nominaci uvedených.

Pro přijetí návrhu je rozhodné datum doručení návrhu v listinné podobě nebo elektronicky datovou schránkou.

Návrhy označené na obálce č. j. 14559/2024-UVCR musí být doručeny nejpozději do 12. července 2024 v listinné podobě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky na následující adresu:

Rada pro výzkum, vývoj a inovace
Odbor podpory Rady pro výzkum, vývoj a inovace
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

e-mail: rvv@vlada.gov.cz

Elektronické podání je možné doručit prostřednictvím ISDS (datová schránka) na ID datové schránky Úřadu vlády České republiky: trfaa33.

2. Cena společnosti ABB, cena Invence

 1. Cena se uděluje za objev či mimořádný počin uskutečněný v posledních několika letech v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu, či za technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivě využitelnosti v praxi.
 2. Laureátem Ceny Invence může být fyzická osoba se státní příslušností České republiky, nebo občan jiné státní příslušnosti, jež má v době podání přihlášky o české občanství zažádáno.
 3. Laureát získá finanční odměnu ve výši 250 000 Kč. Je-li více laureátů, je finanční příspěvek rozdělen rovným dílem.
 4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:
  • jméno a příjmení kandidáta,
  • datum narození,
  • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
  • stručný životopis,
  • pracovní zařazení a adresu pracoviště,
  • popis objevu či mimořádného počinu s uvedením doby jeho prvního publikování, ohlášení, přihlášení, předložení, realizace apod.,
  • doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, z nichž alespoň jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

3. Cena společnosti CSG, cena Industrie

 1. Cena se uděluje za nejvýznamnější výrobkovou nebo technologickou inovaci, která vznikla na území České republiky v posledních několika letech na základě vlastního výzkumu či ve spolupráci s výzkumnou organizací.
 2. Laureátem Ceny Industrie může být tuzemská nebo zahraniční právnická osoba se sídlem a činností v České republice.
 3. Laureát získá možnost označit svoji technologii či výrobek chráněnou značkou „VYVINUTO V ČR“
 4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:
  • název přihlašované společnosti nebo firmy,
  • výpis z obchodního rejstříku,
  • kontaktní osobu, telefon, fax, e-mail,
  • popis přihlašovaného výrobku či technologie, jeho srovnání s dosavadními výrobky či technologiemi v ČR a ve světě, relevantní údaje o jeho výrobě (např. počet vyrobených kusů, obrat z výroby přihlašovaného výrobku atd.),
  • pokud je výrobek chráněn patentem či jinou formou duševního vlastnictví, uveďte číslo tohoto dokumentu.

4. Cena společnosti idea statica Doctorandus za technické vědy

 1. Cena se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studenta doktorského studijního programu, především v oblasti inženýrství, biotechnologie, systémového inženýrství a kybernetiky s přihlédnutím k perspektivám jeho využitelnosti v praxi.
 2. Laureátem Ceny Doctorandus za technické vědy, může být fyzická osoba se státní příslušností České republiky, nebo občan jiné státní příslušnosti, jež má v době podání přihlášky o české občanství zažádáno, a která byla v období nejvýše 18 měsíců před datem uzávěrky přihlášek studentem doktorského studijního programu nebo v tomto období studium úspěšně ukončila.
 3. Laureát získá finanční odměnu ve výši 50 000 Kč.
 4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:
  • jméno a příjmení kandidáta,
  • datum narození,
  • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
  • název a adresu vysoké školy či organizace, na níž práce vznikla,
  • popis kandidátovy studentské odborné nebo vědecké práce a činnosti včetně popisu dosažených výsledků,
  • doporučující posudek školitele a dvou nezávislých odborníků, z nichž alespoň jeden nepůsobí na škole či v organizaci, kde práce vznikla.

5. Cena společnosti VEOLIA, cena Doctorandus za přírodní vědy

 1. Cena se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studenta doktorského studijního programu, obzvláště pak v matematice, fyzice, chemii, biologii a medicíně.
 2. Laureátem Ceny Doctorandus za přírodní vědy, může být fyzická osoba se státní příslušností České republiky, nebo občan jiné státní příslušnosti, jež má v době podání přihlášky o české občanství zažádáno, a která byla v období nejvýše 18 měsíců před datem uzávěrky přihlášek studentem doktorského studijního programu nebo v tomto období studium úspěšně ukončila.
 3. Laureát získá finanční odměnu ve výši 50 000 Kč.
 4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:
  • jméno a příjmení kandidáta,
  • datum narození,
  • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
  • název a adresu vysoké školy či organizace, na níž práce vznikla,
  • popis kandidátovy studentské odborné nebo vědecké práce a činnosti včetně popisu dosažených výsledků,
  • doporučující posudek školitele a dvou nezávislých odborníků, z nichž alespoň jeden nepůsobí na škole či v organizaci, kde práce vznikla.

6. Cena Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra, cena Lorem

 1. Cena se uděluje za objev, či mimořádný počin z oblasti zdravotnictví, lékařské péče, farmacie a oborů zabývajících se lidským zdravím, či za původní léčebný postup, a to jak v základním, tak aplikovaném výzkumu.
 2. Laureátem Ceny Lorem může být fyzická osoba se státní příslušností České republiky, nebo občan jiné státní příslušnosti, jež má v době podání přihlášky o české občanství zažádáno.
 3. Laureát získá finanční odměnu ve výši 100 000 Kč. Je-li více laureátů, je finanční příspěvek rozdělen rovným dílem.
 4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:
  • jméno a příjmení kandidáta,
  • datum narození,
  • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
  • stručný životopis,
  • pracovní zařazení a adresu pracoviště,
  • kompletní popis objevu či mimořádného počinu s uvedením doby jeho prvního publikování, ohlášení, přihlášení, předložení, realizace apod.,
  • doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, z nichž alespoň jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

7. Cena Ministra životního prostředí

 1. Cena se uděluje za přínos v oblasti zlepšování životního prostředí či udržitelný rozvoj.
 2. Laureátem Ceny Ministra životního prostředí může být fyzická osoba se státní příslušností České republiky, nebo občan jiné státní příslušnosti, jež má v době podání přihlášky o české občanství zažádáno.
 3. Laureát získá finanční odměnu ve výši 100 000 Kč. Je-li více laureátů, je finanční příspěvek rozdělen rovným dílem.
 4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:
  • jméno a příjmení kandidáta,
  • datum narození,
  • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
  • stručný životopis,
  • pracovní zařazení a adresu pracoviště,
  • kompletní popis objevu či mimořádného počinu s uvedením doby jeho prvního publikování, ohlášení, přihlášení, předložení, realizace apod.,
  • doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, z nichž alespoň jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

Česká hlava

Společnost Česká hlava je spolu s Úřadem vlády České republiky každoročním vyhlašovatelem stejnojmenných cen – nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout.

České hlavičky

Projekt České hlavičky je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v technických a přírodovědných oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o tyto obory, případně i o vědeckou kariéru.

Machři roku

Projekt celostátních setkání učňovské mládeže, jehož cílem je popularizovat, zviditelnit a zlepšit celospolečenského renomé českého odborného školství, byl vyhlášen v říjnu roku 2008.