Statut soutěže České hlavičky 2024

Preambule

Soutěž každoročně vyhlašuje nezisková organizace Česká hlava PROJEKT z.ú., Sojovice, č.p. 201, 294 75, ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je určena studentům středních škol na území České republiky. Laureáti obdrží finanční odměnu.

Soutěžní kategorie

V rámci soutěže se udělují ceny v šesti kategoriích. V každé kategorii se uděluje jedna cena. Každá
nominace může být současně přihlášena do několika kategorií.

MERKUR „Člověk a společnost“, cena VŠE

Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti společenských a humanitních věd, tj. z oblasti ekonomie, historie, etnologie, filosofie, lingvistiky, literárních věd, psychologie, sociologie, pedagogiky, politologie, práva, či z jiných příbuzných oborů, které zkoumají a popisují sociální a kulturní působení člověka a společnosti.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

GENUS „Příroda kolem nás“, cena Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie, ochrany či zlepšení životního prostředí a dalších oborů, zkoumajících živou a neživou přírodu (s výjimkou fyziky a matematiky), či z oblasti

přírodních věd.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

FUTURA „Řešení pro budoucnost“, cena společnosti IDEA StatiCa

Cena se uděluje za projekt, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav poznání dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň, zejména v oblastech informatiky, robotiky, elektrotechniky, strojírenství, stavebnictví, průmyslu, či dopravy.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

SANITAS „Život a zdraví člověka“ , cena Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu, či za práce a projekty z oblasti virologie, mikrobiologie, biomedicíny a příbuzných oborů, jejichž výsledky souvisejí se

zdravím člověka.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

UNIVERSUM „Člověk a exaktní vědy“, cena Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

Cena se uděluje za experimentální či teoretické práce, studie a projekty v oblasti fyziky nebo matematiky s

přesahem k možným aplikacím.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

INTENTIO „Udržitelný rozvoj“, cena Univerzity Karlovy
Cena se uděluje za odborné práce a projekty, které přispívají k rozvoji udržitelného života společnosti i jedince, a cílí na ohleduplnější využívání přírodních zdrojů a jejich dopad na klima, udržitelnost měst a obcí, rovnost příležitostí a kvalitu života budoucích generací a další obdobné oblasti.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

Porota

 1. O udělení cen rozhoduje porota složená z předsedy, místopředsedy a 7 dalších členů.
 1. Každá soutěžní kategorie má odborného garanta z řad členů poroty, kterému organizátor soutěže předá všechny nominace, pokud splňují statut soutěže. Tento garant vybere 3 nejlepší práce, které budou předloženy k hodnocení odbornou porotou. Autoři vybraných prací jsou pak vyzváni na osobní obhajobu svých prací, na jejímž základě porota určí pořadí.
 1. Porota se schází dle potřeby. Jednání řídí její předseda, popřípadě místopředseda v případě jeho
  nepřítomnosti.
 1. Porota je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
 1. Porota se usnáší nadpoloviční většinou přítomných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
  garanta dané kategorie.
 1. Porota má právo nominovanou práci zařadit do jiné kategorie, než je uvedeno v přihlášce. Porota má právo v některé kategorii cenu neudělit.
 1. Porota má právo vyhlásit v jedné kategorii dvě vítězné práce.

 1. V případě, kdy se soutěžící přihlásí své práce do více než jedné kategorie, porota ohodnotí pouze
  jednu, nejlépe umístěnou, práci.

 1. Porota si může vyžádat odborné posudky a stanoviska pro posouzení návrhů.

 1. Porota nezveřejňuje důvody svého rozhodnutí.
 1. Z jednání poroty se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její předseda případně jím pověřený zástupce.

Podmínky účasti

 1. Podmínkou přijetí přihlášky je, že kandidát měl v období nejvýše 6 měsíců před datem uzávěrky statut studenta denního studia střední školy na území ČR nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.
 1. Kandidát musí mít státní příslušnost České republiky.
 1. Přihlašovaná práce odpovídá statutu soutěže a obsahuje všechny náležitosti.

Přihláška do soutěže a uzávěrka soutěže:

 1. Lhůta k podání přihlášek je 12. července 2024. Rozhodující je datum, kdy je práce doručena organizátorovi soutěže.
 1. Přihlášku mohou podávat jednotlivci nebo autorské týmy v maximálním tříčlenném složení. Hlásit se
  mohou přímo sami. Nominovat práci někoho jiného mohou i ostatní jednotlivci, školy a další organizace.
 1. Přihlášky se podávají výhradně v elektronické podobě jako jeden soubor s názvem podle tohoto vzoru:

Kód soutěžní kategorie_jméno_příjmení_město.pdf

Příklad: H4_jan_novak_Plzen.pdf

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu hlavicky@ceskahlava.cz

 1. Tento soubor musí obsahovat:
 2. a) vyplněný přihlašovací formulář (naleznete na www.ceskahlava.cz pod odkazem České hlavičky),
 3. b) abstrakt (stručný výtah) práce,
 4. c) synopse (přehled, shrnutí) práce,
 5. d) odborný posudek.
 1. Veškeré texty musí být podávány výhradně v českém jazyce.
 1. 6. Práci lze nominovat do více než jedné kategorie. Porota však ohodnotí pouze jednu, nejlépe umístěnou, práci.
 1. Pořadatel má právo kategorii zrušit nebo nevyhlásit.

Vysvětlení a upřesnění pojmů

 1. Přihlašovací formulář

Najdete ho na stránkách www.ceskahlava.cz pod odkazem České hlavičky a obsahuje:

 1. a) název přihlašované kategorie,
 2. b) název přihlašované práce,
 3. c) počet autorů,
 4. d) jméno a příjmení kandidáta,
 5. e) datum narození,
 6. f) adresa bydliště, telefon, e-mail,
 7. g) adresa školy, telefon, e-mail,
 8. h) ročník studia,
 9. i) údaje o případných spoluautorech,
 10. j) informace o účasti předkládané práce v jiných soutěžích a umístění.

 1. Abstrakt

Jde o stručný výtah z předkládané práce v maximálním rozsahu 1800 znaků (1 normostrana).

 1. Synopse

Podrobné shrnutí a popis práce v maximálním rozsahu 12 600 znaků (7 normostran). Do tohoto limitu se nepočítají fotografie, grafy a jiné vizualizace. Zároveň do synopse nejsou započítány bibliografické citace a reference.

 1. Odborný posudek

Je vyžadován u všech kategorií. Posudek nesmí obsahovat více než 1 800 znaků (1 normostran), musí být podepsán posuzovatelem (forma scan posudku), uvedena jeho pracovní funkce a adresa zaměstnavatele. Posuzovatel může působit na škole nebo v organizaci, kde práce vznikla.

 1. Kódy soutěžních kategorií:

H1 = cena Merkur

H2 = cena Genus

H3 = cena Futura

H4 = cena Sanitas

H5 = cena Universum

H6 = cena Intentio