Univerzita Karlova se stává generálním partnerem projektu České hlavičky, který se uskuteční v podobě minimálně tří soutěžních ročníků v průběhu let 2022 až 2024. U příležitosti udělování ocenění pro talentované středoškoláky bude nově od letošního roku předávána Cena Intentio – cena Univerzity Karlovy, a to za projekty, které přispívají k rozvoji udržitelného života. Jedná se například o ohleduplnější využívání přírodních zdrojů, pozitivní dopad aktivit na klima, udržitelnost měst a obcí, rovnost příležitostí, kvalitu života budoucích generací a další obdobné oblasti. Univerzita Karlova tak chce akcentovat  kromě svých primárních rolí – vzdělávání a výzkumu – také svou třetí roli, kterou je služba veřejnosti, podíl na veřejné debatě, popularizace výsledků výzkumu a jejich přenos do praxe.

„Univerzita Karlova dlouhodobě podporuje strategie vedoucí k prohloubení aktivit trvale udržitelného rozvoje a jde o jednu z jejích priorit. V souladu s cíli OSN chápe pojem udržitelný rozvoj ve své komplexnosti, a kromě životního prostředí pod něj spadají i oblasti jako kvalitní vzdělávání, rovné příležitosti, zdraví a kvalitní život, inovace a další. Proto má instituce jako Univerzita Karlova, co nabídnout a jsem velmi ráda za tuto spolupráci mezi ČESKÝMI HLAVIČKAMI a Univerzitou Karlovou. Univerzita chce zároveň podnítit a zvýšit  zájem mladých lidí o studium a rozvíjet zájem o tyto obory, případně i o  budoucí vědeckou kariéruuvedla rektorka UK Milena Králíčková.