Wichterlovo gymnázium, Ostrava – Poruba

Studium a aplikace cytotoxicity nanočástic stříbra a TiO2

Moje práce se zabývá studiem, syntézou a aplikací cytotoxicity nanočástic stříbra a TiO2. Hlavním cílem práce bylo zjistit vliv nanočástic stříbra a TiO2 na buňky bakterie Escherichia coli DBM 3125. Vedlejšími cíli pak bylo vyrobit nanočástice stříbra fotochemickou metodou, hydrolyticky nanočás-tice TiO2, popsat a porovnat vlastnosti těchto nanočástic za pomocí spektrofotometru, XRD analýzy a aktinometrie. Bylo zjištěno, že nanočástice TiO2 se vyznačují vyšší cytotoxicitou vůči buňkám bak-terie Escherichia coli DBM 3125 než nanočástice stříbra o koncentraci 108 mg/L.

Zajímavý je ale především poznatek, že nanočástice TiO2 samotné působí na buňky bakterie značně toxicky, ovšem pokud byly bakterie již vystaveny záření (v tomto případě neionizujícímu UV záření), toxický efekt nanočástic se snížil. Tento poznatek by tedy mohl najít další uplatnění na poli nanomedicíny, především ve výzkumu a léčbě rakoviny. Nanočástice TiO2 by se tak daly využít jako nosiče různých látek (například léku) v lidském organismu. Své uplatnění by mohly nalézt také v radioterapii.