Karel Pročka svůj výzkum zaměřil na lokalitu středověké těžby stříbra známou jako Havírna. Lokalita Havírna se nachází nedaleko městyse Štěpánov nad Svratkou v kraji Vysočina na Českomoravské vrchovině. Jedná se o historicky významný, zachovalý a rozsáhlý soubor pozůstatků po dávné hornické činnosti, jejíž počátky můžeme hledat v první polovině 13. století. V těsné blízkosti důlních děl se zde také nacházely sídelní a úpravárenské objekty. Přímo na místě byly tedy stříbrné rudy vytěženy, zpracovány a vytaveny na čisté stříbro, které se stalo předmětem dalšího obchodu. Rodiny horníků i dalších pracovníků tu hned vedle svých pracovišť bydlely v přilehlé osadě. Díky důkladnému vyčerpání zdejších ložisek již ve středověku zde neproběhla žádná pozdější těžba, která by poškodila původní důlní díla tak, jako se to stalo například v Kutné Hoře či na Jihlavsku. Pozůstatky důlních děl i sídelního a úpravárenského areálu se nám z těchto důvodů zachovaly v unikátní, minimálně pozměněné podobě.

Přestože ložiska rud hrála v historickém vývoji území Českomoravské vrchoviny výraznou roli, jsou pozůstatky po důlní činnosti v současnosti místními obcemi a turistickými informačními centry prezentovány zcela nedostatečně, pokud vůbec. Takto výjimečně zachovalá lokalita, jakou Havírna bezesporu je, má mimořádný potenciál pro vznik turistického cíle dalece přesahujícího hranice regionu.

Při svém průzkumu a dokumentaci se věnoval mapování celého areálu, jehož rozloha se pohybuje okolo dvaceti hektarů. Do přehledné mapy zakreslil polohy pozůstatků důlních děl i základů budov, které se dochovaly ze středověké osady. Věnoval se též sběru vzorků minerálů, které se na lokalitě vyskytují. Na základě určení a analýzy nalezených vzorků tak bylo možné vytvořit si představu, jak mohla vypadat ve středověku těžená stříbrná ruda. Nalezl také velké množství takzvaných strusek. Strusky jsou odpadem při zpracování kovů, ale při bližším prozkoumání nám mohou přinášet cenné informace o dávno ztracených postupech, kterými byly oddělovány neušlechtilé kovy od stříbra. Povrchovým sběrem se mu podařilo také získat četné archeologické nálezy jako střepy užitkové keramiky, spojovací materiál či hornické nástroje.Tyto artefakty předal do Muzea Vysočiny Jihlava.