Statut soutěže 2016

Preambule

1. Soutěž, vyhlašuje společnost Česká hlava PROJEKT, z.ú., Hradešínská 977/5, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, jakožto realizátor projektu „Česká hlava“ na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání spolu s Nadačním fondem Česká hlava, Vinohradská 100, Praha 3 a Úřadem vlády České republiky na základě nařízení vlády č. 71/2013 Sb.

2. V rámci soutěže se udělují v pěti kategoriích tyto ceny:

 

1) Národní cena vlády Česká hlava

2) Cena společnosti Kapsch, cena Invence

3) Cena Ministerstva průmyslu a obchodu, cena Industrie

4) Cena Společnosti ČEZ, cena  Doctorandus za technické vědy

5) Cena Nadačního fondu Česká hlava, cena Doctorandus za přírodní vědy

 

3. V každé kategorii se uděluje pouze jedna cena. Porota může rozhodnout, že v některé kategorii nebude cena udělena s výjimkou Národní ceny vlády Česká hlava. Porota může rozhodnout o udělení mimořádné ceny. Porota může rozhodnout o přesunutí nominace do jiné kategorie.
Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Souhlas s nominací na pracovišti není nutný.
Jedna nominace může být uplatněna ve více kategoriích.
Realizátor projektu si vyhrazuje právo soutěžní kategorii zrušit nebo nevyhlásit.

4. O udělení cen podle odst. 2 s výjimkou Národní ceny vlády Česká hlava rozhoduje odborná porota složená z předsedy, místopředsedy a 9 dalších členů. Porota se schází podle potřeby. Svolává ji předseda organizačního výboru na návrh předsedy poroty. Její jednání řídí předseda poroty, popřípadě místopředseda v době jeho nepřítomnosti. Porota je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů. Porota se usnáší o návrhu na udělení ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Z jednání poroty se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její předseda, případně jím pověřený zástupce. Porota si může vyžádat doplňující informace a stanoviska pro posouzení návrhů. Porota nezveřejňuje důvody svého rozhodnutí.

5. Lhůta k podání přihlášek je pro všechny kategorie do 1. července 2016.

Přihlášky s příslušnou dokumentací musí být doručeny na adresu realizátora projektu: Česká hlava PROJEKT, z.ú., Konojedská 1575/20, 100 00 Praha 10, a v elektronické podobě na adresu kontakt@ceskahlava.cz (posudky musí být podepsány a spolu s celou prací – v elektronické formě naskenovány).

 

1.   Národní cena vlády Česká hlava

Článek I

Základní ustanovení

  1. Národní cena vlády Česká hlava (dále jen „národní cena vlády“) se uděluje podle ust. § 1 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 71/2013 Sb. o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze dne 27. února 2013.
  2. Dle ust. § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 71/2013 Sb. o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací o udělení Národní ceny vlády rozhoduje vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“). Toto ocenění je poskytováno z  rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky a lze je udělit pouze jedenkrát v kalendářním roce.

Článek II

Příprava návrhu kandidátů

Rada se při výběru kandidáta řídí kritérii dle ust. § 3 odst. 1 písm. a) až c) nařízení vlády č. 71/2013/Sb. o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Rada postupuje při výběru kandidáta v souladu se svým Statutem a Jednacím řádem.

Článek III

Požadavky na kandidáta národní ceny vlády

  1. Návrh na udělení ocenění Národní ceny vlády obsahuje:

a) jméno a příjmení kandidáta,

b) datum narození,

c) adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,

d) životopis,

e) pracovní zařazení a adresu pracoviště,

f) popis dosažených výsledků práce kandidáta a ohlasy doma a v zahraničí,

g) u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,

h) doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

 

  1. Návrh na udělení ocenění Národní cena vlády je podáván v termínu a způsobem vyhlášeným v projektu Česká hlava.

 

Článek IV

Závěrečná ustanovení

  1. Tento Statut nabyl účinnosti dne 26. dubna 2013 na základě schválení Radou, usnesením č. 282/B4 ze dne 26. dubna 2013.
  2. Jakékoli změny Statutu podléhají schválení Radou vlády ČR.

 

2.   Cena společnosti Kapsch, cena Invence

1. Cena se uděluje za objev či mimořádný počin uskutečněný v posledních několika letech v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu, či za technologickou inovaci s přihlédnutím k perspektivě využitelnosti v praxi.

2. Laureátem Ceny společnosti Kapsch může být pouze občan ČR.

3. Laureát získá finanční odměnu ve výši 250 000 Kč. Je-li více laureátů, je finanční příspěvek rozdělen rovným dílem.

 

4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

a) jméno a příjmení kandidáta,

b) datum narození,

c) adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,

d) stručný životopis,

e) pracovní zařazení a adresu pracoviště,

f) popis objevu či mimořádného počinu s uvedením doby jeho prvního publikování, ohlášení, přihlášení, předložení, realizace apod.,

g) u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,

h) doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, z nichž alespoň jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.  

 

3.  Cena Ministerstva průmyslu a obchodu, cena Industrie

1. Cena se uděluje za nejvýznamnější inovační technologii či výrobek realizovaný na území České republiky v posledních několika letech.

2. Laureát Ceny Industrie může být tuzemská nebo zahraniční právnická osoba se sídlem a činností v České republice.

3. Laureát získá možnost označit svoji technologii či výrobek chráněnou značkou "VYVINUTO V ČR"

 

4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

a) název přihlašované společnosti nebo firmy,

b) výpis z obchodního rejstříku,

c) kontaktní osobu, telefon, fax, e-mail,

d) popis přihlašovaného výrobku či technologie, jeho srovnání s dosavadními výrobky či technologiemi v ČR a ve světě, relevantní údaje o jeho výrobě (např. počet vyrobených kusů, obrat z výroby přihlašovaného výrobku atd.),

e) relevantní výsledky – praktické užití v praxi a prokazatelné doložení o kladných výsledcích uživatelskou institucí,

f) pokud je výrobek chráněn patentem či jinou formou duševního vlastnictví, uveďte číslo tohoto dokumentu.

 

4.   Cena Společnosti ČEZ, cena Doctorandus za technické vědy

1. Cena se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studenta doktorandského studia především v oblasti inženýrství, biotechnologie, systémového inženýrství a kybernetiky s přihlédnutím k perspektivám jeho využitelnosti v praxi.

2.  Laureátem Ceny Společnosti ČEZ může být pouze občan ČR, který byl v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek studentem doktorandského studijního programu nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.

3. Laureát získá finanční odměnu ve výši 50 000 Kč.

 

4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

a) jméno a příjmení kandidáta,

b) datum narození,

c) adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,

d) název a adresu vysoké školy či organizace, na níž práce vznikla,

e) popis kandidátovy studentské odborné nebo vědecké práce a činnosti včetně popisu dosažených výsledků,

f) doporučující posudek školitele a dvou nezávislých odborníků, z nichž alespoň jeden nepůsobí na škole či v organizaci, kde práce vznikla.

 

5.  Cena Nadačního fondu Česká hlava, cena Doctorandus za přírodní vědy

1. Cena se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studenta doktorandského studia, obzvláště pak v matematice, fyzice, chemii, biologii a medicíně.

2.  Laureátem Ceny Doctorandus za přírodní vědy může být pouze občan ČR, který byl v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek studentem doktorandského studijního programu nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.

3. Laureát získá finanční odměnu ve výši 50 000 Kč.

 

4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

a) jméno a příjmení kandidáta,

b) datum narození,

c) adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,

d) název a adresu vysoké školy či organizace, na níž práce vznikla,

e) popis kandidátovy studentské odborné nebo vědecké práce a činnosti včetně popisu dosažených výsledků,

f) doporučující posudek školitele a dvou nezávislých odborníků, z nichž alespoň jeden nepůsobí na škole či v organizaci, kde práce vznikla.

 

Statut ve formátu .pdf je možné stáhnout zde

Hlavičkiáda
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací