Statut Nadačního fondu Česká hlava

vypracovaný ve smyslu §4 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)

Článek I.
Zřizovatelé, název, působnost a sídlo

Zřizovateli nadačního fondu jsou na základě svobodně projevené vůle a rozhodnutí tyto fyzické osoby:

 • Stanislav Štěpánek, r.č.510117/325
 • Bydliště: Koněvova 1886/173, 130 00 Praha 3
 • Václav Marek, r.č. 580623/1519,
 • Bydliště: Dětská 2458/11, 100 00 Praha 10
 • Nadační fond používá název „Nadační fond Česká hlava
 • Nadační fond Česká hlava je zřízen pro podporu rozvoje vědy a techniky, její popularizaci podporu mladých talentů, ocenění pro vědce, techniky a studenty
 • Sídlem nadačního fondu je Vinohradská 100/1710, Praha 3-Vinohrady
 • Identifikační číslo organizace: 26770041

Článek II.
Zdroje nadačního fondu

 • Prostředky nadačního fondu se skládají z dobrovolných příspěvků zřizovatelů, fyzických nebo právnických osob, z vlastní činnosti a darů.
 • Příspěvek zřizovatelů je 50 000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých)

Článek III.
Správní rada Nadačního fondu

 • Zřizovatelé fondu volí správní radu, která je 5 členná a revizora.
 • Správní rada si ze svých členů volí předsedu správní rady a místopředsedu.
 • Správní rada fondu řídí jeho činnost a spravuje jeho majetek v souladu se statutem, a právními předpisy s tím související.
 • Správní rada si o všech svých jednáních a rozhodnutích pořizuje zápis, který musí být podepsán předsedou nebo místopředsedou správní rady.
 • Zápis ze zasedání pořídí určený člen správní rady.
 • Způsob jednání jménem fondu:
 • Za fond jedná a podepisuje předseda a místopředseda správní rady, a to každý z nich samostatně.
 • Správní rada je usnášení schopná, pakliže na řádném zasedání je přítomna nadpoloviční většina členů správní rady. Při hlasování správní rady postačuje k právoplatnému rozhodnutí prostá většina hlasů. V případě rovnosti hlasů, o přijetí rozhodnutí rozhoduje předseda správní rady.
 • Správní rada zasedá dle potřeby, minimálně jedenkráte za rok.
 • Předseda správní rady svolává správní radu k zasedání písemně nejméně 14 dnů před plánovaným zasedáním.

Článek IV.
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků a hospodaření nadačního fondu

 • Finanční a hmotné prostředky fondu jsou využívány v souladu s právním řádem a hospodářskými předpisy platnými na území České republiky za účelem uvedeným v článku I. tohoto statutu.
 • Fond vede samostatné účetnictví nezávisle na účetnictví zřizovatelů ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 • Pro kontrolu správnosti hospodaření správní rada volí revizora, který není členem správní rady.
 • Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků:
 • Nadační příspěvky jsou poskytovány pouze na základě žádosti předložené správní radě. Příspěvky jsou přednostně poskytovány osobám, které se podílejí na realizaci projektu na podporu vědecké a technické inteligence Česká hlava.
 • Pravidlo pro omezení nákladů nadačního fondu:
 • Pro omezení nákladů fondu je podle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 227/1997 Sb. stanoveno pravidlo, že celkové roční náklady fondu související se správou fondu nesmí překročit 10% ročně poskytnutých nadačních příspěvků.
 • Schválené změny ve statutu nebo v orgánech nadace, které podléhají oznámení musí být do 1 měsíce předloženy k zápisu u rejstříkového soudu, pokud to zákon č. 277/1997 Sb., o nadacích neurčí jinak.

Článek V.
Zrušení - zánik nadačního fondu

 • Při zrušení a zániku fondu se postupuje podle příslušných ustanovení zákona č. 277/1997 Sb., o nadacích.
 • Likvidaci majetku fondu provádí likvidátor, který není členem správní rady. Likvidátor provede účetní uzávěrku a zabezpečí převod zbylého majetku na nadaci obdobného charakteru nebo na humanitární účely.

Článek VI.
Závěrečné ustanovení

 • Statut nadačního fondu byl schválen správní radou dne 24.3.2003
 • Statut je k nahlédnutí v sídle fondu.

V Praze dne 24.3. 2003

Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.