Stanovy klubu českých hlav

Preambule

Účastníci Shromáždění zakládajících členů konaného dne 27. května 2003 v budově Senátu Parlamentu České republiky v Praze se rozhodli ustavit v rámci projektu na podporu vědecké a technické inteligence Česká hlava neformální sdružení "Klub českých hlav".

Článek I - Sídlo klubu

Sídlem Klubu českých hlav je sekretariát Nadačního fondu Česká hlava, Vinohradská 100, 130 00 Praha 3, který zajišťuje organizační záležitosti Klubu.

Článek II - Cíle

Cílem Klubu českých hlav je zvyšovat společenskou prestiž vědeckých a technických pracovníků coby hlavních tvůrců ekonomické prosperity země, přispívat k dynamickému rozvoji vědy a techniky, popularizovat českou vědu a techniku, podněcovat růst vědecké a technické vzdělanosti české populace a sloužit jako demokratická, otevřená platforma výměny názorů nejen mezi samotnými představiteli vědy a techniky, ale i s ostatními zájmovými skupinami, jako jsou manažeři podniků, politici apod.

Článek III - Členství

Klub sdružuje významné osobnosti aktivně pracující v oblasti vědy a techniky nebo mající o rozvoj vědy a techniky mimořádné zásluhy. Klub je tvořen řádnými a čestnými členy. Řádným členem se stane ten, kdo je na písemné doporučení alespoň tří řádných členů předložen předsednictvem Klubu Shromáždění (viz. Čl. IV) ke schválení, a toto ho schválí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Hlasovací právo mají řádní členové Klubu. Hlasování o členství v Klubu probíhá tajně. Není-li návrh na přijetí člena schválen, může být kandidát opětovně navržen nejdříve po 12 měsících od posledního hlasování o jeho přijetí.

Čestní členové jsou přijímáni na návrh řádných členů Klubu hlasováním předsednictva Klubu.

Řádné členství v Klubu zaniká úmrtím nebo rezignací. Členství může být zrušeno v případě zásadního porušení Stanov Klubu nebo poškození jeho pověsti, případně proviní-li se člen proti etice vědecké práce. Návrh na zrušení členství předkládá předsednictvo Klubu Shromáždění (viz. Čl. IV), jež jej musí schválit nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Klubu.

Čestné členství v Klubu může být zrušeno na návrh řádného člena Klubu hlasováním předsednictva Klubu.

Řádní členové mají rovná a stejná práva a povinnosti. K právu náleží zejména právo podílet se a rozhodovat o činnosti Klubu ve všech oblastech, právo volbou hlasovat o orgánech Klubu, přijímání nových členů a dalších krocích vyžadujících hlasování.

Čestní členové mají rovné právo podílet se na činnosti Klubu, ale nemají právo hlasovat.

Povinností členů je aktivně se podílet na činnosti Klubu a zasazovat se o naplňování cílů Klubu.

Článek IV - Orgány 

Nejvyšším orgánem Klubu je Shromáždění. Tvoří je všichni řádní členové Klubu. Shromáždění svolává předseda Klubu, případně jím pověřený člen předsednictva, nejméně dvakrát do roka. Mimořádné zasedání Shromáždění je předseda Klubu povinen svolat, požádá-li ho o to alespoň třetina řádných členů, a to do 30 dnů ode dne, kdy tuto písemnou žádost obdrží.

Výkonným orgánem Klubu je předsednictvo, volené z řad řádných členů Klubu. Tvoří je předseda Klubu, místopředseda a sedm členů. Předsednictvo je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Předsednictvo rozhoduje hlasováním, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Volební období je tříleté.

Článek V - Změny stanov

K přijetí změn a doplňků Stanov je třeba souhlasu nadpoloviční většiny řádných členů Klubu.

V praze dne 27. května roku 2003.

Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.