Statut soutěže České hlavičky 2015

Preambule

Soutěž každoročně vyhlašuje společnost Česká hlava Promo s.r.o., Hradešínská 977/5, 101 00 Praha 10 ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je určena studentům středních škol na území České republiky. Laureáti obdrží finanční odměnu.

Soutěžní kategorie


V rámci soutěže se udělují ceny v pěti kategoriích. V každé kategorii se uděluje jedna cena. Každá nominace může být současně přihlášena do několika kategorií.

 

MERKUR „Člověk a společnost“
Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti společenských a humanitních věd, tj. z oblasti ekonomie, historie, filosofie, psychologie, sociologie, pedagogiky, politologie, práva či z jiných příbuzných oborů, které zkoumají a popisují sociální a kulturní působení člověka a společnosti.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

GENUS „Člověk a svět kolem něj“
Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie a dalších oborů, zkoumajících živou a neživou přírodu (s výjimkou fyziky a matematiky), či z oblasti přírodních věd zlepšující, nebo chránící životní prostředí.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

INGENIUM „Svět počítačů a komunikace“
Cena se uděluje za práce a projekty v oblastech informatiky, matematiky, elektrotechniky a komunikace.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

FUTURA  „Řešení pro budoucnost“, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Cena se uděluje za praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň poznání zejména v oblastech fyziky, strojírenství, stavebnictví, průmyslu, či dopravy.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

SANITAS „Život a zdraví člověka“
Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu, či za práce a projekty z oblasti virologie, mikrobiologie, biomedicíny a příbuzných oborů, jejichž výsledky souvisejí se zdravím člověka.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

Mimořádná cena společnosti SAP
Cena se uděluje za práce a projekty z oblasti IT, programování, či za jiná softwarová řešení.
Laureáta ceny vybírá Nadační fond Česká hlava a společnost SAP a to pouze na základě řádně zaslaných a vyplněných nominací.
Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

 

Jeden laureát z vyhlašovaných cen dostane možnost zúčastnit se druhého, užšího, kola programu SCHOLARSHIP nadace The Bakala Foundation a získat stipendium na své zahraniční studium.

 

Porota

 1. Udělení cen rozhoduje porota složená z předsedy, místopředsedy a 7 dalších členů.
 2. Každá soutěžní kategorie má odborného garanta z řad členů poroty, kterému organizátor soutěže předá všechny nominace, pokud splňují statut soutěže. Tento garant vybere 3 nejlepší práce, které budou předloženy k hodnocení odbornou porotou. Autoři vybraných prací jsou pak vyzváni na osobní obhajobu svých prací, na jejímž základě porota určí pořadí.
 3. Porota se schází dle potřeby. Jednání řídí její předseda, popřípadě místopředseda v případě jeho nepřítomnosti.
 4. Porota je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
 5. Porota se usnáší nadpoloviční většinou přítomných hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 6. Porota má právo nominovanou práci zařadit do jiné kategorie, než je uvedeno v přihlášce.
 7. Porota má právo v některé kategorii cenu neudělit.
 8. Porota má právo vyhlásit v jedné kategorii dvě vítězné práce.
 9. V případě, kdy se soutěžící přihlásí své práce do více než jedné kategorie, porota ohodnotí pouze jednu, nejlépe umístěnou, práci.
 10. Z jednání poroty se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její předseda případně jím pověřený zástupce.
 11. Porota si může vyžádat odborné posudky a stanoviska pro posouzení návrhů.
 12. Porota nezveřejňuje důvody svého rozhodnutí.

Podmínky účasti

 1. Podmínkou přijetí přihlášky je, že kandidát měl v období nejvýše 6 měsíců před datem uzávěrky statut studenta denního studia střední školy na území ČR nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.
 2. Kandidát musí mít státní příslušnost České republiky.
 3. Přihlašovaná práce odpovídá statutu soutěže a obsahuje všechny náležitosti.


Přihláška do soutěže a uzávěrka soutěže:

 1. Lhůta k podání přihlášek je 30. června 2015. Rozhodující je datum, kdy je práce doručena organizátorovi soutěže
 2. Přihlášku mohou podávat jednotlivci nebo autorské týmy v maximálním tříčlenném složení. Hlásit se mohou přímo sami. Nominovat něčí práci mohou i ostatní jednotlivci, školy a další organizace.
 3. Přihlášky se podávají výhradně v elektronické podobě jako jeden soubor s názvem podle tohoto vzoru:


Kód soutěžní kategorie_jméno_příjmení_město.pdf

Příklad: H4_jan_novak_Plzen.pdf

 1. Přihlášky mohou být zaslány na e-mailovou adresu hlavicky@ceskahlava.cz,
  nebo poštou na CD na adresu organizátora soutěže:

Česká hlava Promo s.r.o., Hradešínská 977/5, 101 00 Praha 10.

 1. Tento soubor musí obsahovat: 
 2. vyplněný přihlašovací formulář (naleznete na www.ceskahlava.cz pod odkazem České hlavičky)
 3. abstrakt (stručný výtah) práce
 4. synopse (přehled, shrnutí) práce
 5. odborný posudek
 6. Veškeré texty musí být podávány výhradně v českém jazyce.
 7. Práci lze nominovat do více než jedné kategorie. Porota však ohodnotí pouze jednu, nejlépe umístěnou, práci.
 8. Realizátor projektu si vyhrazuje právo soutěžní kategorii zrušit nebo nevyhlásit.

 

Vysvětlení a upřesnění pojmů

1. Přihlašovací formulář

Najdete ho na stránkách www.ceskahlava.cz pod odkazem České hlavičky a obsahuje:

 1. název přihlašované kategorie
 2. název přihlašované práce
 3. počet autorů
 4. jméno a příjmení kandidáta
 5. datum narození
 6. adresa bydliště, telefon, e-mail
 7. adresa školy, telefon, e-mail
 8. ročník studia
 9. údaje o případných spoluautorech
 10. informace o účasti předkládané práce v jiných soutěžích a umístění

2. Abstrakt
Jde o stručný výtah z předkládané práce v maximálním rozsahu 1800 znaků
(1 normostrana).

3. Synopse
Podrobné shrnutí a popis práce v maximálním rozsahu 12 600 znaků (7 normostran). Do tohoto limitu se nepočítají fotografie, grafy a jiné vizualizace. Zároveň do synopse nejsou započítány bibliografické citace a reference.

4. Odborný posudek

Je vyžadován u všech kategorií. Posudek nesmí obsahovat více než 1 800 znaků (1 normostran), musí být podepsán  posuzovatelem (forma scan posudku), uvedena jeho pracovní funkce a adresa zaměstnavatele. Posuzovatel může působit na škole nebo v organizaci, kde práce vznikla.

5. Kódy soutěžních kategorií:

H1 = cena Merkur

H2 = cena Futura

H3 = cena Ingenium

H4 = cena Genus

H5 = cena Sanitas

H6 = mimořádná cena společnosti SAP

 

Celé znění statutu je ke stažení zde

Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.