Statut soutěže 2013

Statut soutěže Česká hlava pro ročník 2013

Preambule

1. Soutěž vyhlašuje společnost Česká hlava Promo s.r.o. Hradešínská 977/5, Praha 10 jakožto realizátor projektu „Česká hlava“ na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání spolu s Nadačním fondem Česká hlava, Vinohradská 100, Praha 3.

2. V rámci soutěže se udělují v šesti kategoriích tyto ceny:

 1. Národní cena vlády Česká hlava
 2. Cena společnosti Kapsch
 3. Cena Skupiny ČEZ
 4. Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
 5. Cena ministra životního prostředí ČR
 6. Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 7. Cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

3. V každé kategorii se uděluje pouze jedna cena. Porota může rozhodnout, že v některé kategorii nebude cena udělena s výjimkou Národní ceny vlády Česká hlava. Porota může rozhodnout o udělení mimořádné ceny. Porota může rozhodnout o přesunutí nominace do jiné kategorie.

Nominace do soutěže mohou zasílat fyzické i právnické osoby. Souhlas s nominací na pracovišti není nutný.

Jedna nominace může být uplatněna ve více kategoriích.

4. Žádná z cen se neuděluje in memoriam s výjimkou Národní ceny vlády Česká hlava.

5. O udělení cen podle odst. 2 s výjimkou Národní ceny vlády Česká hlava rozhoduje odborná porota složená z předsedy, místopředsedy a 9 dalších členů. Porota se schází podle potřeby. Svolává ji předseda organizačního výboru na návrh předsedy poroty. Její jednání řídí předseda poroty, popřípadě místopředseda v době jeho nepřítomnosti. Porota je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů. Porota se usnáší o návrhu na udělení ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Z jednání poroty se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její předseda, případně jím pověřený zástupce. Porota si může vyžádat odborné posudky a stanoviska pro posouzení návrhů. Porota nezveřejňuje důvody svého rozhodnutí.

6. Lhůta k podání přihlášek je pro všechny kategorie do 30. června 2013.

Přihlášky s příslušnou dokumentací musí být doručeny na adresu realizátora projektu: Česká hlava Promo s.r.o. - Česká hlava Promo s.r.o., Hradešínská 977/5, 101 00 Praha 10 nebo v elektronické podobě na adresu vaclav.marek@ceskahlava.cz (posudky musí být podepsány – v elektronické formě naskenovány).

7. Vyhlášené soutěžní kategorie:

1. Národní cena vlády Česká hlava

Článek I - Základní ustanovení

1)Národní cena vlády Česká hlava (dále jen „národní cena vlády“) se uděluje podle ust. § 1 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 71/2013 Sb. o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze dne 27. února 2013.

2)Dle ust. § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 71/2013 Sb. o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací o udělení Národní ceny vlády rozhoduje vláda na návrh Rady pro výzkum, vývoj a inovace (dále jen „Rada“). Toto ocenění je poskytováno z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky a lze jej udělit pouze jedenkrát v kalendářním roce.

Článek II - Příprava návrhu kandidátů

Rada se při výběru kandidáta řídí kritérii dle ust. § 3 odst. 1 písm. a) až c) nařízení vlády č.71/2013/Sb. o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Rada postupuje při výběru kandidáta v souladu se svým Statutem a Jednacím řádem.

Článek III - Požadavky na kandidáta národní ceny vlády

1) Návrh na udělení ocenění Národní ceny vlády obsahuje

 1. jméno a příjmení kandidáta,
 2. datum narození,
 3. adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 4. životopis,
 5. pracovní zařazení a adresu pracoviště,
 6. popis dosažených výsledků práce kandidáta a ohlasy doma a v zahraničí,
 7. u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
 8. doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

2) Návrh na udělení ocenění Národní cena vlády je podáván v termínu a způsobem vyhlášeným v projektu Česká hlava.

Článek IV - Závěrečná ustanovení

Tento Statut nabyl účinnosti dne 26. dubna 2013 na základě schválení Radou, usnesením č. 282/B4 ze dne 26. dubna 2013.

Jakékoli změny Statutu podléhají schválení Radou.

2. Cena společnosti Kapsch

1. Cena se uděluje za objev či mimořádný počin, uskutečněný v posledních několika letech v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologických inovací s přihlédnutím k perspektivám jeho využitelnosti v praxi.

2. Laureátem Ceny Invence může být pouze občan ČR.

3. Laureát získá finanční odměnu ve výši 300 000 Kč. Je-li více laureátů, je finanční příspěvek rozdělen rovným dílem.

4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 1. jméno a příjmení kandidáta,
 2. datum narození,
 3. adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 4. stručný životopis,
 5. pracovní zařazení a adresu pracoviště,
 6. popis objevu či mimořádného počinu s uvedením doby jeho prvního publikování, ohlášení, přihlášení, předložení, realizace apod.,
 7. u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
 8. doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, z nichž alespoň jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

3. Cena Skupiny ČEZ

1. Cena se uděluje občanu ČR nebo osobě, která má nebo měla českou či československou státní příslušnost, jenž působila v zahraničí a jejíž mimořádný počin v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či v oblasti technologických inovací nebo jejíž odborné či manažerské kvality se úspěšně prosadily v zahraničí v posledních několika letech.

2. Laureát získá finanční odměnu ve výši 200 000 Kč.

3. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 1. jméno a příjmení kandidáta,
 2. datum narození,
 3. adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 4. pracovní zařazení a adresu pracoviště,
 5. stručný životopis,
 6. popis kandidátova objevu či mimořádného počinu s doložením jeho uplatnění v zahraničí nebo popis jeho pracovního či podnikatelského působení v zahraničí s uvedením průkazných referencí.

4. Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

1. Cena se uděluje za nejvýznamnější inovační technologii či výrobek realizovaný na území České republiky v posledních několika letech.

2.Laureát Ceny Ministerstva průmyslu a obchodu ČR může být tuzemská nebo zahraniční právnická osoba se sídlem a činností v České republice.

3.Laureát získá možnost označit svoji technologii či výrobek označením " ČESKÁ HLAVA- VYMYŠLENO V ČESKU".

4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 1. název přihlašované společnosti nebo firmy,
 2. výpis z obchodního rejstříku,
 3. kontaktní osobu, telefon, fax, e-mail,
 4. popis přihlašovaného výrobku či technologie, jeho srovnání s dosavadními výrobky či technologiemi v ČR a ve světě, relevantní údaje o jeho výrobě ( např. počet vyrobených kusů, obrat z výroby přihlašovaného výrobku atd.)
 5. relevantní výsledky – praktické užití v praxi a prokazatelné doložení o kladných výsledcích uživatelskou institucí.

5. Cena ministra životního prostředí ČR

1. Cena se uděluje za výzkum či vývoj nejvýraznější technologie nebo výrobku, který byl uskutečněn v posledních několika letech, a který má prokazatelně pozitivní vliv na životní prostředí.

2. Cena ministra životního prostředí ČR je určena pro fyzické nebo právnické osoby.

3. Laureát získá finanční odměnu ve výši 200 000 Kč. Vybere-li odborná porota více laureátů, je finanční příspěvek rozdělen rovným dílem.

4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

v případě fyzické osoby:

 1. jméno a příjmení kandidáta,
 2. datum narození,
 3. adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 4. stručný životopis,
 5. pracovní zařazení a adresu pracoviště

v případě právnické osoby:

 1. název přihlašované společnosti nebo firmy,
 2. výpis z obchodního rejstříku,
 3. kontaktní osobu, telefon, fax, e-mail,

přihláška dále musí obsahovat:

 • popis přihlašované technologie, nebo výrobku, jeho srovnání s dosavadními technologiemi či výrobky v ČR a ve světě, podrobný popis jedinečnosti přihlašovaného řešení, případně další relevantní údaje (patenty, průmyslové vzory atd.)
 • relevantní výsledky – doložení potenciálního využití technologie, či výrobku v praxi
 • doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu přihlašované technologie či výrobku, z nichž alespoň jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

6. Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR

1. Cena se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studenta doktorandského studia.

2. Laureátem Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR může být pouze občan ČR, který byl v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek studentem doktorandského studijního programu nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.

3. Laureát získá finanční odměnu ve výši 100 000 Kč.

4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 1. jméno a příjmení kandidáta,
 2. datum narození,
 3. adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 4. název a adresu vysoké školy či organizace, na níž práce vznikla,
 5. popis kandidátovy studentské odborné nebo vědecké práce a činnosti včetně popisu dosažených výsledků,
 6. doporučující posudek školitele a dvou nezávislých odborníků, z nichž alespoň jeden nepůsobí na škole či v organizaci, kde práce vznikla.

7. Cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

1. Cena se uděluje za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studenta bakalářského nebo magisterského studia.

2. Laureátem Ceny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR může být pouze občan ČR, který měl v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek statut řádného studenta vysoké školy nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.

3. Laureát získá finanční odměnu ve výši 60 000 Kč.

4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 1. jméno a příjmení kandidáta,
 2. datum narození,
 3. adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 4. název a adresu vysoké školy či organizace, na níž práce vznikla,
 5. popis kandidátovy studentské odborné nebo vědecké práce a činnosti včetně popisu dosažených výsledků,
 6. diplomovou práci v elektronické podobě na CD
 7. doporučující posudek vedoucího ústavu, katedry nebo projektu a dvou nezávislých odborníků, z nichž alespoň jeden nepůsobí na škole či v organizaci, kde práce vznikla.

Kompletní statut ke stažení v pdf formátu zde.

Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.