Statut soutěže

Statut soutěže Česká hlava pro ročník 2010

Preambule

1. Soutěž vyhlašuje společnost Česká hlava s.r.o. Vinohradská 100, Praha 3 jakožto realizátor projektu „Česká hlava“ na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání spolu s Nadačním fondem Česká hlava, Vinohradská 100, Praha 3.

2. V rámci soutěže se udělují v šesti kategoriích tyto ceny:

 1. Národní cena vlády Česká hlava
 2. Invence, cena Kapsch
 3. Patria, cena Veolia Voda
 4. Industrie, cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
 5. Doctorandus, cena Nadačního fondu Česká hlava
 6. Gaudeamus, cena Poštovní spořitelny

3. V každé kategorii se uděluje pouze jedna cena. Porota může rozhodnout, že v některé kategorii nebude cena udělena s výjimkou Národní ceny vlády Česká hlava. Porota může rozhodnout o udělení mimořádné ceny.

4. Žádná z cen se neuděluje in memoriam s výjimkou Národní ceny vlády Česká hlava.

5. O udělení cen podle odst. 2 s výjimkou písmen a) a g) rozhoduje odborná porota složená z předsedy, místopředsedy a 9 dalších členů. Porota se schází podle potřeby. Svolává ji předseda organizačního výboru na návrh předsedy poroty. Její jednání řídí předseda poroty, popřípadě místopředseda v době jeho nepřítomnosti. Porota je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů. Porota se usnáší o návrhu na udělení ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Z jednání poroty se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její předseda, případně jím pověřený zástupce. Porota si může vyžádat odborné posudky a stanoviska pro posouzení návrhů. Porota nezveřejňuje důvody svého rozhodnutí. 

6. Lhůta k podání přihlášek je pro všechny kategorie do 30. června 2010.

Přihlášky s příslušnou dokumentací musí být doručeny na adresu realizátora projektu: Česká hlava s.r.o. - Česká hlava s.r.o., Vinohradská 100, 130 00 Praha 3 nebo v elektronické podobě na adresu dolezelova@ceskahlava.cz (posudky musí být podepsány – v elektronické formě nascanovány).

7. Vyhlášené soutěžní kategorie: 

Národní cena vlády Česká hlava

Článek I - Základní ustanovení

Vláda ČR na základě svého usnesení rozhodla udělit finanční ocenění mimořádným výsledkům výzkumu a vývoje, které lze udělit jedenkrát za rok za mimořádný výsledek dosažený v oblasti výzkumu a vývoje fyzické osobě, která tohoto výsledku dosáhla. Ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje je udělováno jako Národní cena vlády Česká hlava a je spojeno s finančním oceněním.

O udělení ocenění mimořádných výsledků výzkumu rozhoduje vláda České republiky na návrh Rady pro výzkum a vývoj.

Finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje je poskytováno z výdajů na výzkum a vývoj rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ve výši 1 milion Kč.

Předseda Rady pro výzkum a vývoj předkládá vládě návrh kandidáta ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje na základě doporučení Rady pro výzkum a vývoj.

Rada pro výzkum a vývoj postupuje při přípravě návrhu výběru kandidáta v souladu se svým Statutem a Jednacím řádem.

Článek II

Požadavky na kandidáta ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje

Národní ceny vlády Česká hlava

1. Kandidát na udělení ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje musí být státním občanem České republiky.

2.  Přihláška o ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje musí obsahovat

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • životopis,
 • pracovní zařazení a adresu pracoviště,
 • u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
 • doporučující posudek dvou výzkumných pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

Invence, cena Kapsch

1. Cena se uděluje za objev či mimořádný počin, uskutečněný v posledních několika letech v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologických inovací s přihlédnutím k perspektivám jeho využitelnosti v praxi.

2. Laureátem ceny Invence může být pouze občan ČR.

3. Laureát získá finanční odměnu ve výši 300 000 Kč. Je-li více laureátů, je finanční příspěvek rozdělen rovným dílem.

4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • stručný životopis,
 • pracovní zařazení a adresu pracoviště,
 • popis objevu či mimořádného počinu s uvedením doby jeho prvního publikování, ohlášení, přihlášení, předložení, realizace apod.,
 • u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
 • doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, z nichž alespoň jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

Patria, cena Veolia Voda

1. Cena se uděluje občanu ČR nebo osobě, která má nebo měla českou či československou státní příslušnost, jenž působila v zahraničí a jejíž mimořádný počin v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či v oblasti technologických inovací nebo jejíž odborné či manažerské kvality se úspěšně prosadily v zahraničí v posledních několika letech.

2. Laureát získá finanční odměnu ve výši 200 000 Kč.

3. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • pracovní zařazení a adresu pracoviště,
 • stručný životopis,
 • popis kandidátova objevu či mimořádného počinu s doložením jeho uplatnění v zahraničí nebo popis jeho pracovního či podnikatelského působení v zahraničí s uvedením průkazných referencí.

Industrie, cena MPO

1. Cena se uděluje tuzemské nebo zahraniční firmě, působící v ČR, která v uplynulých několika letech před datem uzávěrky přihlášek realizovala nejvýraznější novou technologii či výrobek na území ČR.

2. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 • název přihlašované společnosti nebo firmy,
 • výpis z obchodního rejstříku,
 • kontaktní osobu, telefon, fax, e-mail,
 • popis přihlašovaného výrobku či technologie, jeho srovnání s dosavadními výrobky či technologiemi v ČR a ve světě, relevantní údaje o jeho výrobě ( např. počet vyrobených kusů, obrat z výroby přihlašovaného výrobku atd.)
 • relevantní výsledky – praktické užití v praxi a prokazatelné doložení o kladných výsledcích uživatelskou institucí

Doctorandus, cena Nadačního fondu Česká hlava

1. Cena se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studentovi doktorského studijního programu, který má českou státní příslušnost.

2. Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát byl v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek studentem doktorského studia nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.

3. Laureátem ceny Doctorandus může být pouze občan ČR.

4. Laureát získá finanční odměnu ve výši 100 000 Kč.

5. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • název a adresu vysoké školy či organizace, na níž práce vznikla,
 • popis kandidátovy studentské odborné nebo vědecké práce a činnosti včetně popisu dosažených výsledků,
 • doporučující posudek školitele a dvou nezávislých odborníků, z nichž alespoň jeden nepůsobí na škole či v organizaci, kde práce vznikla.

Gaudeamus, cena Poštovní spořitelny

1. Cena se uděluje za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studentovi bakalářského nebo magisterského studijního programu, který má českou státní  příslušnost.

2. Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát měl v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek statut řádného studenta vysoké školy nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.

3. Laureátem ceny Gaudeamus může být pouze občan ČR.

4. Laureát získá finanční odměnu ve výši 60 000 Kč.

5. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • název a adresu vysoké školy či organizace, na níž práce vznikla,
 • popis kandidátovy studentské odborné nebo vědecké práce a činnosti včetně popisu dosažených výsledků,
 • diplomovou práci v elektronické podobě na CD
 • doporučující posudek vedoucího ústavu, katedry nebo projektu a dvou nezávislých odborníků, z nichž alespoň jeden nepůsobí na škole či v organizaci, kde práce vznikla.
Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.