Statut soutěže České hlavičky

Statut soutěže České hlavičky pro ročník 2009

Preambule

1. Soutěž vyhlašují společnost Česká hlava s.r.o. Vinohradská 100, 130 00 Praha 3 jako realizátor projektu „Česká hlava“ na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání a Nadační fond Česká hlava, Vinohradská 100, 130 00 Praha 3.

2.   V rámci soutěže se udělují v pěti kategoriích tyto ceny:

1. Cena „Merkur“, cena VŠE za práce z oblasti ekonomie a za práce ze všech ostatních oborů, které současně obsahují ekonomický aspekt

2. Cena „Futura“  za oblast Technologií, inovací a technických věd

3. Cena „Ingenium“, cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za oblast Informatiky, programování a komunikace

4. Cena „Genus“, cena  Veolia Voda a.s. za oblast Zdraví, životní prostředí a přírodní vědy

5. Cena „Abraxan“, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, pro žáky do 15 let v technických a přírodních oborech

V každé kategorii se uděluje pouze jedna cena. Porota může rozhodnout, že v některé kategorii nebude cena udělena. Cena může být udělena pouze osobě se státní příslušností České republiky.

3.  O udělení cen podle odst. 2  rozhoduje odborná porota složená z předsedy, místopředsedy a 7 dalších členů. Každá soutěžní cena má svého odborného garanta, kterému organizátor soutěže předá všechny nominace splňující statut soutěže. Odborný garant vybere 3 nejlepší z nich a zašle je k posouzení ostatním členům poroty. Tito vybraní nominovaní jsou poté vyzváni na osobní obhajobu svých prací, na jejímž základě porota vybere vítěze.

Porota se schází podle potřeby. Svolává ji předseda organizačního výboru projektu na návrh předsedy poroty. Její jednání řídí předseda poroty, popřípadě místopředseda v době jeho nepřítomnosti. Porota je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jejích členů. Porota se usnáší o návrhu na udělení ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Z jednání poroty se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její předseda, případně jím pověřený zástupce. Porota má právo nominovanou práci zařadit do jiné kategorie než je uvedeno v přihlášce. Porota si může vyžádat odborné posudky a stanoviska pro posouzení návrhů. Porota nezveřejňuje důvody svého rozhodnutí.

4.   Lhůta k podání přihlášek je do 30.6.2009.

5.   Přihlášku mohou podat jednotliví zájemci, kolektivy a školy, vědecké a odborné instituce či zájmová sdružení a podobně.

6. Přihláška nebo-li Nominace do soutěže se podává výhradně elektronicky jako jeden soubor.
Tento soubor musí obsahovat  4 základní podmínky nominace:
1) vyplněný přihlašovací formulář
2) abstrakt práce
3) synopsi práce
4) odborný posudek

1)Vyplněný přihlašovací formulář:
a) název přihlašované soutěžní kategorie
b) název soutěžní práce
c) počet autorů
d) jméno a příjmení kandidáta
e) datum narození
f)  adresu bydliště, telefon, e-mail
g) adresu školy , telefon. E-mail, web
h) ročník studia
i) jmenné a adresné údaje o spoluautorech
j) uvedení účasti zaslané práce v jiných soutěžích a umístění

2) Abstrakt přihlašované práce:
Astrakt nesmí obsahovat více než 1 000 znaků (text - 1 stránka A4). Obsahem abstraktu je stručný popis předkládané práce.

3) Synopse přihlašované práce:
Synopse celkem  by neměla obsahovat více než 10 000 znaků. Do limitu se nepočítají fotografie, grafy a jiné vizualizace, které jsou součástí synopse.

4) Odborný posudek:
Posudek odborného školitele či učitele, který může působit na škole či v organizaci, kde práce vznikla. Musí být uvedeno celé jméno posuzovatele, pracovní funkce, jméno a adresa instituce, kde posuzovatel působí. Posudek nesmí obsahovat více než 1000 znaků a musí jím být podepsán (forma - scan posudku). U ceny Abraxan není posudek podmínkou.

Zaslaná Nominace musí být ve formátu Adobe Akrobat PDF a musí mít jednotný název zaslaného souboru. Tento název má tuto strukturu:
Kód soutěžní kategorie_jméno_přijmení_město.pdf

Kódy soutěžních kategorií:
H1 = hlavní cena „Merkur“  
H2 = cena „Futura“    
H3 = cena „Ingenium“
H4 = cena „Genus“,  
H5 = cena „Abraxan“

Příklad: student Jan Novák z Plzně zasílá nominaci do soutěžní kategorie Genus:
Název souboru zaslané Nominace: H4_jan_novak_plzen.pdf

7. Pro cenu Abraxan každá nominace přihlášeného žáka musí obsahovat:
1)vytištěný vyplněný přihlašovací formulář
2)abstrakt práce
3)synopsi práce
Odborný posudek není podmínkou.

8. Nominace tzn. Přihlašovací formulář, abstrakt, synopse i posudek musí být podávány výhradně v českém jazyce. Tato Nominace musí být  doručena pouze v elektronické formě  buď poštou na CD na adresu organizátora soutěže:
Česká hlava s.r.o., soutěž České hlavičky,
Vinohradská 100, 130 00 Praha 3, Česká republika nebo zaslána na e-mailovou adresu: hlavicky@ceskahlava.cz
 
8. Soutěžní kategorie:

„Merkur“, cena VŠE

1. Cena se uděluje za nejvýraznější počin, objev nebo odbornou činnost středoškolskému studentovi (popř. kolektivu středoškolských studentů) za práci z oblasti ekonomie a za práce ze všech ostatních oborů, které současně obsahují ekonomický aspekt.

2..  Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát měl v období nejvýše 6 měsíců před datem uzávěrky přihlášek statut studenta denního studia střední školy na území ČR nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.

3.  Laureát získá finanční příspěvek ve výši 50 000  Kč.

 „Futura“

1. Cena se uděluje za  nejvýraznější počin, objev, odbornou činnost nebo projekt v oblastech technologií, inovací a technických věd.

2..  Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát měl v období nejvýše 6 měsíců před datem uzávěrky přihlášek statut studenta denního studia střední školy na území ČR nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.

3.  Laureát získá finanční příspěvek ve výši 25 000  Kč.

„Ingenium“ cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

1. Cena se uděluje za nejvýraznější projekt, počin, objev nebo odbornou činnost v oblastech informatiky, programování a komunikace.

2. Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát měl v období nejvýše 6 měsíců před datem uzávěrky přihlášek statut studenta denního studia střední školy na území ČR nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.

3.  Laureát získá finanční příspěvek ve výši 25 000  Kč.

 „Genus“, cena Veolia Voda a.s.

1. Cena se uděluje za nejvýraznější projekt, počin, objev nebo odbornou činnost v oblastech vztahujících se k lidskému zdraví, zdravému životu, životnímu prostředí a přírodních věd.

2. Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát měl v období nejvýše 6 měsíců před datem uzávěrky přihlášek statut studenta denního studia střední školy na území ČR nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.

3. Laureát získá finanční příspěvek ve výši 25 000  Kč

„Abraxan“, cena Ministerstava školství, mládeže a tělovýchovy

1.  Cena se uděluje za nejvýraznější projekt, práci nebo počin v technických a přírodovědných oborech.

2. Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát  je žákem základní  nebo střední školy na území ČR a nedosáhl do data uzávěrky soutěže 15 let.

3. Laureát získá finanční příspěvek ve výši 15 000  Kč.

 

Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.