Statut soutěže České hlavičky

Statut soutěže České hlavičky pro ročník 2008                                             

Preambule

1. Soutěž vyhlašují společnost Česká hlava s.r.o. Vinohradská 100, 130 00 Praha 3 jako realizátor projektu „Česká hlava“ na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání a Nadační fond Česká hlava, Vinohradská 100, 130 00 Praha 3.

2. V rámci soutěže se udělují v pěti kategoriích tyto ceny:

1. Hlavní cena „Merkur“ za oblast Technických a přírodních věd obsahující výrazný ekonomický přínos
2. Cena „Futura“ cena  za oblast Technologií a inovací
3. Cena „Ingenium“, cena Nadace Penta za oblast Informatiky a komunikace
4. Cena „Genus“, cena Veolia Voda  za oblast  Zdraví a životní prostředí
5. Cena „Abraxan“,pro studenty do 15 let v technických a přírodních oborech

V každé kategorii se uděluje pouze jedna cena. Porota může rozhodnout, že v některé kategorii nebude cena udělena. Cena může být udělena pouze osobě s českou státní příslušností.

3. O udělení cen podle odst. 2  rozhoduje odborná porota složená z předsedy, místopředsedy a 7 dalších členů. Každá soutěžní cena má svého odborného garanta, kterému organizátor soutěže předá všechny nominace splňující statut soutěže. Odborný garant vybere 3 nejlepší z nich a zašle je k posouzení ostatním členům poroty. Tito vybraní nominovaní jsou poté vyzváni na osobní obhajobu svých prací, na jejímž základě porota vybere vítěze.

Porota se schází podle potřeby. Svolává ji předseda organizačního výboru projektu na návrh předsedy poroty. Její jednání řídí předseda poroty, popřípadě místopředseda v době jeho nepřítomnosti. Porota je usnášeníschopná, je-li přítomna  alespoň nadpoloviční většina jejích členů. Porota se usnáší o návrhu na udělení ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Z jednání poroty se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její předseda, případně jím pověřený zástupce. Porota si může vyžádat odborné posudky a stanoviska pro posouzení návrhů. Porota nezveřejňuje důvody svého rozhodnutí.

4. Lhůta k podání přihlášek je do 30.6.2008.
Lhůta k podání přihlášek pro cenu Abraxan je do 31/5/2008, kdy každá základní škola zašle všechny nominace přihlášených žáků na příslušný krajský úřad odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

5. Přihlášku mohou podat jednotliví zájemci, kolektivy a školy, vědecké a odborné instituce či zájmová sdružení a podobně.

6. Přihláška nebo-li Nominace do soutěže se podává výhradně elektronicky jako jeden soubor. Tento soubor musí obsahovat  3 základní podmínky nominace: 1) vyplněný přihlašovací formulář 2) synopsi práce 3) odborný posudek.

1)Vyplněný přihlašovací formulář:
a) název přihlašované soutěžní kategorie
b) název soutěžní práce
c) počet autorů
d) jméno a příjmení kandidáta
e) datum narození
f) adresu bydliště, telefon, e-mail
g) adresu školy , telefon. E-mail, web
h) ročník studia
i) jmenné a adresné údaje o spoluautorech
j) uvedení účasti zaslané práce v jiných soutěžích a umístění

2) Synopse přihlašované práce uvedenou abstraktem
Abstrakt nesmí obsahovat více než 1 000 znaků. Synopse celkem  nesmí obsahovat více než 10 000 znaků. Do limitu se nepočítají fotografie, grafy a jiné vizualizace, které jsou součástí synopse.

3) Posudek odborného školitele či učitele, který může působit na škole či v organizaci, kde práce vznikla. Posudek nesmí obsahovat více než 1000 znaků a musí jím být podepsán (forma - scan posudku) .U ceny Abraxan není posudek podmínkou.

Zaslaná Nominace musí být ve formátu Adobe Akrobat PDF a musí mít jednotný název zaslaného souboru. Tento název má tuto strukturu:
Kód soutěžní kategorie_jméno a přijmení_město. pdf

Kódy soutěžních kategorií:
H1 = hlavní cena „Merkur“  
H2 = cena „Futura“    
H3 = cena „Ingenium“
H4 = cena „Genus“,  
H5 = cena „Abraxan“

Příklad: student Jan Novák z Plzně zasílá nominaci do soutěžní kategorie Genus:
Název souboru zaslané Nominace: H3_jannovak_plzen.pdf

7. Pro cenu Abraxan muže být každá nominace přihlášeného žáka zaslána na příslušný krajský úřad odboru školství, mládeže a tělovýchovy a musí obsahovat: vytištěný vyplněný přihlašovací formulář a na CD soubor s Nominaci (dle podmínek bodu 6). Krajský úřad předá všechny obdržené nominace nejpozději do 30. června na MŠMT na odbor 51.
Nebo každá základní škola může zaslat nominace svých žáků přímo na organizátora soutěže dle podmínek bodu 8. do 30/6/2008.

8. Nominace tzn. Přihlašovací formulář, synopse i posudek musí být podávány výhradně v českém jazyce. Tato Nominace musí být  doručena pouze v elektronické formě  buď poštou na CD na adresu organizátora soutěže: Česká hlava s.r.o., soutěž České hlavičky,
Vinohradská 100, 130 00 Praha 3, Česká republika nebo zaslána na e-mailovou adresu: hlavicky@ceskahlava.cz

9. Soutěžní kategorie:

Hlavní cena „Merkur“

1. Cena se uděluje za nejvýraznější počin, objev nebo odbornou činnost středoškolskému studentovi (popř. kolektivu středoškolských studentů) v oblasti technických a přírodních věd obsahující výrazný ekonomický přínos.

2. Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát měl v období nejvýše 6 měsíců před datem uzávěrky přihlášek statut studenta denního studia střední školy na území ČR nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.

3. Laureát získá finanční příspěvek ve výši 50 000  Kč.

„Futura“

1. Cena se uděluje za  nejvýraznější počin, objev, odbornou činnost nebo projekt v oblastech technologií  a inovací.
2. Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát měl v období nejvýše 6 měsíců před datem uzávěrky přihlášek statut studenta denního studia střední školy na území ČR nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.
3. Laureát získá finanční příspěvek ve výši 25 000  Kč.

„Ingenium“, cena Nadace Penta

1. Cena se uděluje za nejvýraznější projekt, počin, objev nebo odbornou činnost v oblastech informatiky a komunikace.

2. Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát měl v období nejvýše 6 měsíců před datem uzávěrky přihlášek statut studenta denního studia střední školy na území ČR nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.

3. Laureát získá finanční příspěvek ve výši 25 000  Kč.

„Genus“, cena Veolia Voda

1. Cena se uděluje za nejvýraznější projekt, počin,objev nebo odbornou činnost v oblastech vztahujících se k lidskému zdraví, zdravému životu a životnímu prostředí.

2. Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát měl v období nejvýše 6 měsíců před datem uzávěrky přihlášek statut studenta denního studia střední školy na území ČR nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.

3. Laureát získá finanční příspěvek ve výši 25 000  Kč

„Abraxan“

1. Cena se uděluje za nejvýraznější projekt, práci nebo počin  v technických a přírodovědných oborech.

2. Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát  je žákem základní  nebo střední školy na území ČR a nedosáhl do data uzávěrky soutěže 15 let.

3. Laureát získá finanční příspěvek ve výši 15 000  Kč.

 

 

 

Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.