Statut soutěže 2008

Statut soutěže Česká hlava pro ročník 2008

Preambule

1. Soutěž vyhlašuje společnost Česká hlava s.r.o. Vinohradská 100, Praha 3 jako realizátor projektu „Česká hlava“ na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání a Nadační fond Česká hlava, Vinohradská 100, Praha 3.

2. V rámci soutěže se udělují v sedmi kategoriích tyto ceny:

 1. Národní cena vlády Česká hlava
 2. Cena Předsedy Rady pro výzkum a vývoj
 3. Invence, cena Škody Auto a. s.
 4. Patria, cena Unipetrolu a. s.
 5. Industrie, cena Kapsch s. r. o.
 6. Doctorandus, cena Vítkovice a.s.
 7. Gaudeamus, cena Poštovní spořitelny

3. V každé kategorii se uděluje pouze jedna cena. Porota může rozhodnout, že v některé kategorii nebude cena udělena s výjimkou Národní ceny vlády Česká hlava a ceny Předsedy Rady pro výzkum a vývoj.

4. Žádná z cen se neuděluje in memoriam s výjimkou Národní ceny vlády Česká hlava.

5. O udělení cen podle odst. 2 s výjimkou písmen a) a g) rozhoduje odborná porota složená z předsedy, místopředsedy a 9 dalších členů. Porota se schází podle potřeby. Svolává ji předseda organizačního výboru na návrh předsedy poroty. Její jednání řídí předseda poroty, popřípadě místopředseda v době jeho nepřítomnosti. Porota je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů. Porota se usnáší o návrhu na udělení ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Z jednání poroty se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její předseda, případně jím pověřený zástupce. Porota si může vyžádat odborné posudky a stanoviska pro posouzení návrhů. Porota nezveřejňuje důvody svého rozhodnutí.

6. Lhůta k podání přihlášek je pro kategorie „Národní cena vlády Česká hlava“ a „ Cena předsedy Rady pro výzkum a vývoj“ do 30. června 2008, pro ostatní kategorie do 15. září 2008. Přihlášky s příslušnou dokumentací musí být doručeny na adresu realizátora projektu: Česká hlava s.r.o. - Česká hlava s.r.o., Vinohradská 100, 130 00 Praha 3 nebo v elektronické podobě na adresu sladka@ceskahlava.cz (posudky musí být podepsány – v elektronické formě nascanovány).

7. Vyhlášené soutěžní kategorie:

Národní cena vlády Česká hlava

Článek I - Základní ustanovení

1.      Vláda ČR na základě svého usnesení č.1214 ze dne 29. října 2007 rozhodla udělit finanční ocenění mimořádným výsledkům výzkumu a vývoje, které lze udělit jedenkrát za rok za mimořádný výsledek dosažený v oblasti výzkumu a vývoje fyzické osobě, která tohoto výsledku dosáhla. Ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje je udělováno jako Národní cena vlády Česká hlava a je spojeno s finančním oceněním.

2.      O udělení ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje nebo ocenění propagace  či popularizace výzkumu a vývoje rozhoduje vláda České republiky na návrh Rady pro výzkum a vývoj.

3.      Finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje je poskytováno z výdajů na výzkum a vývoj rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ve výši 1 milion Kč.

4.      Předseda Rady pro výzkum a vývoj předkládá vládě návrh kandidáta ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje nebo ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje na základě doporučení Rady pro výzkum a vývoj.

5.      Rada pro výzkum a vývoj postupuje při přípravě návrhu výběru kandidáta v souladu se svým Statutem a Jednacím řádem.

Článek II - Požadavky na kandidáta ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje 

Národní ceny vlády Česká hlava

1. Kandidát na udělení ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje musí být státním občanem České republiky.

2.  Přihláška o ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje musí obsahovat

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • životopis,
 • pracovní zařazení a adresu pracoviště,
 • u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
 • doporučující posudek dvou výzkumných pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

Cena  předsedy Rady pro výzkum a vývoj

Článek I - Základní ustanovení 

1.   Vláda České republiky na základě svého usnesení č. 1214 ze dne 29. října 2007 rozhodla udělit finanční ocenění za propagaci či popularizaci výzkumu a vývoje, která se uděluje za životní dílo v oblasti rozvoje výzkumu a vývoje včetně jeho propagace či popularizace. Ocenění lze udělit jedenkrát za rok v oblasti výzkumu a vývoje fyzické osobě, která je výzkumným pracovníkem a je spojeno s finančním oceněním. Ocenění je udělováno jako Cena předsedy Rady pro výzkum a vývoj.

2.    O udělení ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje nebo ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje rozhoduje vláda České republiky na návrh Rady pro výzkum a vývoj.

3.  Finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje je poskytováno z výdajů na výzkum a vývoj rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ve výši 500 000 Kč.

4. Předseda Rady pro výzkum a vývoj předkládá vládě návrh kandidáta ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje nebo ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje na základě doporučení Rady pro výzkum a vývoj.

5.  Rada pro výzkum a vývoj postupuje při přípravě návrhu výběru kandidáta v souladu se svým Statutem a Jednacím řádem.

Článek II - Požadavky na kandidáta ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje 

Ceny předsedy Rady pro výzkum a vývoj

1. Kandidát na udělení ocenění  musí být státním občanem České republiky.

2.  Přihláška o ocenění musí obsahovat

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • životopis,
 • pracovní zařazení a adresu pracoviště,
 • popis dosažených výsledků životního díla kandidáta v oblasti rozvoje výzkumu a vývoje,
 • popis propagace či popularizace výzkumu a vývoje s uvedením způsobu jejich zveřejnění,
 • doporučující posudek dvou výzkumných pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

Invence, cena Škody Auto a. s.

1. Cena se uděluje za objev či mimořádný počin, uskutečněný v posledních několika letech v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologických inovací s přihlédnutím k perspektivám jeho využitelnosti v praxi.

2. Laureátem ceny Invence může být pouze občan ČR.

3. Laureát získá finanční odměnu ve výši 300 000 Kč. Je-li více laureátů, je finanční příspěvek rozdělen rovným dílem.

4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • stručný životopis,
 • pracovní zařazení a adresu pracoviště,
 • popis objevu či mimořádného počinu s uvedením doby jeho prvního publikování, ohlášení, přihlášení, předložení, realizace apod.,
 • u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
 • doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, z nichž alespoň jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

Patria, cena Unipetrolu a. s.

1. Cena se uděluje občanu ČR nebo osobě, která má nebo měla českou či československou státní příslušnost, jejíž mimořádný počin v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či v oblasti technologických inovací nebo jejíž odborné či manažerské kvality se úspěšně prosadily v zahraničí v posledních několika letech.

2. Laureát získá finanční odměnu ve výši 250 000 Kč.

3. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • pracovní zařazení a adresu pracoviště,
 • stručný životopis,
 • popis kandidátova objevu či mimořádného počinu s doložením jeho uplatnění v zahraničí nebo popis jeho pracovního či podnikatelského působení v zahraničí s uvedením průkazných referencí.

Industrie, cena Kapsch s.r.o.

1. Cena se uděluje tuzemské nebo zahraniční firmě, působící v ČR, která v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek realizovala nejvýraznější novou technologii či výrobek na území ČR.

2. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 • název přihlašované společnosti nebo firmy,
 • výpis z obchodního rejstříku,
 • kontaktní osobu, telefon, fax, e-mail,
 • popis přihlašovaného výrobku či technologie, jeho srovnání s dosavadními výrobky či technologiemi v ČR a ve světě.

Doctorandus, cena Vítkovice a.s.

1. Cena se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studentovi doktorského studijního programu, který má českou státní příslušnost.

2. Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát byl v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek studentem doktorského studia nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.

3. Laureátem ceny Doctorandus může být pouze občan ČR.

4. Laureát získá finanční odměnu ve výši 90 000 Kč.

5. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • název a adresu vysoké školy či organizace, na níž práce vznikla,
 • popis kandidátovy studentské odborné nebo vědecké práce a činnosti a popis dosažených výsledků,
 • doporučující posudek školitele a dvou nezávislých odborníků, z nichž alespoň jeden nepůsobí na škole či v organizaci, kde práce vznikla.

Gaudeamus, cena Poštovní spořitelny

1. Cena se uděluje za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studentovi bakalářského nebo magisterského studijního programu, který má českou státní  příslušnost.

2. Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát měl v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek statut řádného studenta vysoké školy nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.

3. Laureátem ceny Gaudeamus může být pouze občan ČR.

4. Laureát získá finanční odměnu ve výši 60 000 Kč.

5. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • název a adresu vysoké školy či organizace, na níž práce vznikla,
 • popis kandidátovy studentské odborné nebo vědecké práce a činnosti a popis dosažených výsledků,
 • diplomovou práci v elektronické podobě na CD
 • doporučující posudek vedoucího ústavu, katedry nebo projektu a dvou nezávislých odborníků, z nichž alespoň jeden nepůsobí na škole či v organizaci, kde práce vznikla.
Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.