Statut soutěže České hlavičky

Statut soutěže České hlavičky pro ročník 2007

Preambule

1. Soutěž vyhlašují společnost Caneton s.r.o. Vinohradská 100, 130 00 Praha 3 jako realizátor projektu „Česká hlava“ na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání a Nadační fond Česká hlava, Vinohradská 100, 130 00 Praha 3.

2.   V rámci soutěže se udělují v pěti kategoriích tyto ceny:

1. Hlavní cena VŠE „Merkur“ za oblast Technických a přírodních věd s ekonomickým aspektem
2. Cena „Futura“, cena ČEZ za oblast Technologií a inovací
3. Cena „Ingenium“ za oblast Informatiky a komunikace
4. Cena „Genus“, cena Veolia Voda za oblast Zdraví a životní prostředí
5. Cena „Abraxan“, pro studenty do 15 let v technických a přírodních oborech

V každé kategorii se uděluje pouze jedna cena. Porota může rozhodnout, že v některé kategorii nebude cena udělena. Cena může být udělena pouze osobě s českou státní příslušností.

3.  O udělení cen podle odst. 2  rozhoduje odborná porota složená z předsedy, místopředsedy a 7 dalších členů. Porota se schází podle potřeby. Svolává ji předseda organizačního výboru projektu na návrh předsedy poroty. Její jednání řídí předseda poroty, popřípadě místopředseda v době jeho nepřítomnosti. Porota je usnášeníschopná, je-li přítomna  alespoň nadpoloviční většina jejích členů. Porota se usnáší o návrhu na udělení ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Z jednání poroty se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její předseda, případně jím pověřený zástupce. Porota si může vyžádat odborné posudky a stanoviska pro posouzení návrhů. Porota nezveřejňuje důvody svého rozhodnutí.

4.   Lhůta k podání přihlášek je do 30.6.2007.
Lhůta k podání přihlášek pro cenu Abraxan je do 31/5/2007, kdy každá základní škola zašle všechny nominace přihlášených žáků na příslušný krajský úřad odboru školství, mládeže a tělovýchovy.

5. Přihlášku mohou podat jednotliví zájemci, kolektivy a školy, vědecké a odborné instituce či zájmová sdružení a podobně.
Přihláška do všech kategorií cen soutěže musí obsahovat vyplněný přihlašovací formulář a přílohu se soutěžní prací a být zaslána v elektronické formě, popř. poštou:

Obsah přihlašovacího formuláře:
a) název přihlašované kategorie a ročník soutěže
b) název soutěžní práce
c) počet autorů
d) jméno a příjmení kandidáta
e) datum narození
f) adresu bydliště, telefon, e-mail
g) název školy, adresa, telefon, e-mail, web
h) ročník studia
i) jmenné a adresné údaje o spoluautorech

Obsah přílohy v elektronické podobě popř. na CD (při zaslání poštou):
a) stručný popis kandidátovy studentské (žákovy) odborné nebo vědecké práce (projektu) a činnosti a popis dosažených výsledků
b) kompletní odbornou či vědeckou práci (projekt)
c) jeden doporučující posudek nezávislého odborníka či odborníka (učitele), který může působit na škole či v organizaci, kde práce vznikla - elektronicky (scan posudků).U ceny Abraxan není posudek podmínkou.

Elektronický formulář Přihlášky s příslušnou dokumentací v elektronické podobě (s výjimkou ceny Abraxan) musí být doručen na e-mailovou adresu: hlavicky@ceskahlava.cz
nebo poštou na CD na adresu realizátora projektu: Caneton s.r.o., Vinohradská 100,
130 00 Praha 3

Pro cenu Abraxan musí být každá nominace přihlášeného žáka zaslána na příslušný krajský úřad odboru školství, mládeže a tělovýchovy a musí obsahovat: vytištěný vyplněný přihlašovací formulář s vytištěnou přílohou či přílohou na CD. Každý krajský úřad vybere ze všech zaslaných nominací nejlepší 3 a zašle je nejpozději do 30. června na MŠMT na odbor 51.

6. Soutěžní kategorie:
 

Hlavní cena VŠE „Merkur"

1. Cena se uděluje za nejvýraznější počin, objev nebo odbornou činnost středoškolskému studentovi (popř. kolektivu středoškolských studentů) v oblasti technických a přírodních věd s výrazným ekonomickým aspektem.
2. Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát měl v období nejvýše 6 měsíců před datem uzávěrky přihlášek statut studenta denního studia střední školy na území ČR nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.
3. Laureát získá finanční příspěvek ve výši 50 000  Kč.
 

„Futura“, cena ČEZ

1.Cena se uděluje za  nejvýraznější počin, objev, odbornou činnost nebo projekt v oblastech technologií  a inovací.
2. Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát měl v období nejvýše 6 měsíců před datem uzávěrky přihlášek statut studenta denního studia střední školy na území ČR nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.
3.  Laureát získá finanční příspěvek ve výši 25 000  Kč.
 

„Ingenium“

1. Cena se uděluje za nejvýraznější projekt, počin, objev nebo odbornou činnost v oblastech informatiky a komunikace.
2. Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát měl v období nejvýše 6 měsíců před datem uzávěrky přihlášek statut studenta denního studia střední školy na území ČR nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.
3.  Laureát získá finanční příspěvek ve výši 25 000  Kč.
 

„Genus“, cena Veolia Voda

1. Cena se uděluje za nejvýraznější projekt, počin,objev nebo odbornou činnost v oblastech vztahujících se k lidskému zdraví, zdravému životu a životnímu prostředí.
2. Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát měl v období nejvýše 6 měsíců před datem uzávěrky přihlášek statut studenta denního studia střední školy na území ČR nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.
3. Laureát získá finanční příspěvek ve výši 25 000  Kč.
 

„Abraxan“, pro studenty do 15 let v technických a přírodních oborech

1. Cena se uděluje za nejvýraznější projekt, práci nebo počin  v technických a přírodovědných oborech.
2. Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát  je žákem základní  nebo střední školy na území ČR a nedosáhl do data uzávěrky soutěže 15 let.
3. Laureát získá finanční příspěvek ve výši 15 000  Kč.


 

 

Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.