Statut soutěže

Statut soutěže Česká hlava pro ročník 2006

Preambule

1. Soutěž vyhlašuje společnost Caneton s.r.o. Vinohradská 100, Praha 3 jako realizátor projektu „Česká hlava“ na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání a Nadační fond Česká hlava, Vinohradská 100, Praha 3.

2. V rámci soutěže se udělují v osmi kategoriích tyto ceny:

 1. Národní cena vlády Česká hlava
 2. Invence, cena Škody Auto a.s.
 3. Patria, cena Unipetrolu a. s.
 4. Industrie, cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
 5. Doctorandus
 6. Gaudeamus, cena 
 7. Naděje, cena Poštovní spořitelny
 8. Media, cena Nadačního

3. V každé kategorii se uděluje pouze jedna cena. Porota může rozhodnout, že v některé kategorii nebude cena udělena s výjimkou Národní ceny vlády.

4. Žádná z cen se neuděluje in memoriam s výjimkou Národní ceny vlády.

5. O udělení cen podle odst. 2 s výjimkou písmene a) rozhoduje odborná porota složená z předsedy, místopředsedy a 9 dalších členů. Porota se schází podle potřeby. Svolává ji předseda organizačního výboru na návrh předsedy poroty. Její jednání řídí předseda poroty, popřípadě místopředseda v době jeho nepřítomnosti. Porota je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů. Porota se usnáší o návrhu na udělení ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Z jednání poroty se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její předseda, případně jím pověřený zástupce. Porota si může vyžádat odborné posudky a stanoviska pro posouzení návrhů. Porota nezveřejňuje důvody svého rozhodnutí.

6. Lhůta k podání přihlášek je pro kategorii „Národní cena vlády Česká hlava“ do 30. června 2006, pro ostatní kategorie do 15. září 2006. 

Přihlášky s příslušnou dokumentací musí být doručeny na adresu realizátora projektu: Caneton s.r.o. - Česká hlava, Vinohradská 100, 130 00 Praha 3.

Národní cena vlády Česká hlava

Podmínky pro finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje nebo finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje

Článek I - Základní ustanovení

1. Ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje lze udělit jedenkrát za rok za mimořádný výsledek dosažený v oblasti výzkumu a vývoje fyzické osobě, která tohoto výsledku dosáhla. Ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje je udělováno jako Národní cena vlády Česká hlava a je spojeno s finančním oceněním.

2. Ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje lze udělit jedenkrát za rok za propagaci či popularizaci výzkumu a vývoje fyzické osobě, která je výzkumným nebo vývojovým pracovníkem a je spojeno s finančním oceněním.

3. O udělení ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje nebo ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje rozhoduje vláda České republiky na návrh Rady pro výzkum a vývoj.

4. Finanční ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje je poskytováno z výdajů na výzkum a vývoj rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ve výši 1 milion Kč.

5. Finanční ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje je poskytováno z výdajů na výzkum a vývoj rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ve výši 50 tis. Kč.

6. Předseda Rady pro výzkum a vývoj předkládá vládě návrh kandidáta ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje nebo ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje na základě doporučení Rady pro výzkum a vývoj.

7. Rada pro výzkum a vývoj postupuje při přípravě návrhu výběru kandidáta v souladu se svým Statutem a Jednacím řádem.

Článek II

Požadavky na kandidáta ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje Národní ceny vlády Česká hlava

1. Kandidát na udělení ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje musí být státním občanem České republiky.

2. Přihláška o ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje musí obsahovat

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • životopis,
 • pracovní zařazení a adresu pracoviště,
 • u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
 • doporučující posudek dvou výzkumných pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

3. Přihláška o ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje je podávána v termínu a způsobem vyhlášeným v projektu Česká hlava.

Článek III

Požadavky na kandidáta ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje

1. Kandidát na udělení ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje musí být státním občanem České republiky.

2. Přihláška o ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje musí obsahovat

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • životopis,
 • pracovní zařazení a adresu pracoviště,
 • popis dosažených výsledků práce kandidáta v oblasti výzkumu a vývoje,
 • popis propagace či popularizace výzkumu a vývoje s uvedením způsobu jejich zveřejnění.

3. Přihláška o ocenění propagace či popularizace výzkumu a vývoje je podávána v termínu a způsobem vyhlášeným v projektu Česká hlava.

Článek IV

Závěrečná ustanovení

1. Ocenění podle čl. I odst. 2 bude uděleno poprvé v roce 2007.

2. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem schválení vládou.

Invence, cena Škody Auto a. s.

1. Cena se uděluje za objev či mimořádný počin, uskutečněný v posledních několika letech v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologických inovací s přihlédnutím k perspektivám jeho využitelnosti v praxi. 

2. Laureátem ceny Invence může být pouze občan ČR.

3. Laureát získá finanční příspěvek ve výši 300 000 Kč. Je-li více laureátů, je finanční příspěvek rozdělen rovným dílem.

4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • stručný životopis,
 • pracovní zařazení a adresu pracoviště,
 • popis objevu či mimořádného počinu s uvedením doby jeho prvního publikování, ohlášení, přihlášení, předložení, realizace apod.,
 • u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
 • doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, z nichž alespoň jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

Patria, cena Unipetrolu a. s.

1. Cena se uděluje občanu ČR nebo osobě, která má nebo měla českou či československou státní příslušnost, jejíž mimořádný počin v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či v oblasti technologických inovací nebo jejíž odborné či manažerské kvality se úspěšně prosadily v zahraničí v posledních několika letech.

2. Laureát získá finanční příspěvek ve výši 100 000 Kč.

3. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • pracovní zařazení a adresu pracoviště,
 • stručný životopis,
 • popis kandidátova objevu či mimořádného počinu s doložením jeho uplatnění v zahraničí nebo popis jeho pracovního či podnikatelského působení v zahraničí s uvedením průkazných referencí.

Industrie, cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

1. Cena se uděluje tuzemské nebo zahraniční firmě, působící v ČR, která v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek realizovala nejvýraznější novou technologii či výrobek na území ČR.

2. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 • název přihlašované společnosti nebo firmy,
 • výpis z obchodního rejstříku,
 • kontaktní osobu, telefon, fax, e-mail,
 • popis přihlašovaného výrobku či technologie, jeho srovnání s dosavadními výrobky či technologiemi v ČR a ve světě.

Doctorandus, cena Siemens za inovativní přístup

1. Cena se uděluje za inovativní přístup, nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studentovi doktorského studijního programu, který má českou státní příslušnost.

2. Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát byl v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek studentem doktorského studia nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.

3. Laureátem ceny Doctorandus může být pouze občan ČR.

4. Laureát získá finanční příspěvek ve výši 90 000 Kč.

5. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • název a adresu vysoké školy či organizace, na níž práce vznikla,
 • popis kandidátovy studentské odborné nebo vědecké práce a činnosti a popis dosažených výsledků,
 • doporučující posudek školitele a dvou nezávislých odborníků, z nichž alespoň jeden nepůsobí na škole či v organizaci, kde práce vznikla.

Gaudeamus

1. Cena se uděluje za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studentovi bakalářského nebo magisterského studijního programu, který má českou státní příslušnost.

2. Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát měl v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek statut řádného studenta vysoké školy nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.

3. Laureátem ceny Gaudeamus může být pouze občan ČR.

4. Laureát získá finanční příspěvek ve výši 60 000 Kč.

5. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • název a adresu vysoké školy či organizace, na níž práce vznikla,
 • popis kandidátovy studentské odborné nebo vědecké práce a činnosti a popis dosažených výsledků,
 • doporučující posudek vedoucího ústavu, katedry nebo projektu a dvou nezávislých odborníků, z nichž alespoň jeden nepůsobí na škole či v organizaci, kde práce vznikla.

Naděje, cena Poštovní spořitelny

1. Cena se uděluje za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost středoškolskému studentovi.

2. Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát měl v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek statut studenta denního studia střední školy na území ČR nebo v tomto období studium úspěšně ukončil. 

3. Laureátem ceny Naděje může být pouze občan ČR.

4. Laureát získá finanční příspěvek ve výši 30 000 Kč.

5. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • název a adresu školy či organizace, na níž práce vznikla,
 • popis kandidátovy studentské odborné nebo vědecké práce a činnosti a popis dosažených výsledků,
 • doporučující posudek dvou nezávislých odborníků, z nichž alespoň jeden nepůsobí na škole či v organizaci, kde práce vznikla.

Media

1. Cena se uděluje novináři nebo mediálnímu pracovníkovi, který zejména v období 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek nejvíce přispěl k propagaci tuzemské vědy a techniky. 

2. Soutěže se může zúčastnit pouze občan ČR prostřednictvím přihlášky zaslané na adresu realizátora projektu Česká hlava.

3. Laureát získá finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč.

4. Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • kopie zveřejněných článků nebo odvysílaných rozhlasových či televizních příspěvků a pořadů, na jejichž základě se kandidát o udělení ceny uchází.
Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.