Statut soutěže

Statut soutěže Česká hlava pro ročník 2004

Preambule

Soutěž vyhlašuje společnost Caneton s.r.o. Vinohradská 100, Praha 3 jako realizátor projektu "Česká hlava" na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání a Nadační fond Česká hlava, Vinohradská 100, Praha 3.

V rámci soutěže se udělují v osmi kategoriích tyto ceny:

 1. Česká hlava
 2. Invence
 3. Patria
 4. Industrie
 5. Doctorandus
 6. Gaudeamus
 7. Naděje
 8. Media

V každé kategorii se uděluje pouze jedna cena. Porota může rozhodnout, že v některé kategorii nebude cena udělena.

Žádná z cen se neuděluje in memoriam.

O udělení cen podle odst. 2 rozhoduje odborná porota složená z předsedy, místopředsedy a 9 dalších členů. Porota se schází podle potřeby. Svolává ji předseda organizačního výboru na návrh předsedy poroty. Její jednání řídí předseda poroty, popřípadě místopředseda v době jeho nepřítomnosti. Porota je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů. Porota se usnáší o návrhu na udělení ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. Z jednání poroty se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její předseda, případně jím pověřený zástupce. Porota si může vyžádat odborné posudky a stanoviska pro posouzení návrhů. Porota nezveřejňuje důvody svého rozhodnutí.

Lhůta k předání přihlášek je do 15. září 2004. Přihlášky s příslušnou dokumentací musí být doručeny na adresu realizátora projektu: 

Caneton s.r.o. - Česká hlava, Vinohradská 100, 130 00 Praha 3.

Článek I.

Česká hlava

Cena se uděluje za mimořádné výsledky v oblasti vědy a techniky osobnosti, která významně přispěla k rozvoji své disciplíny.

Laureátem ceny Česká hlava může být pouze občan ČR.

Cena je dotována finanční odměnou 400 000 Kč.

Přihláška do soutěže o cenu Česká hlava musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail, 
 • životopis,
 • pracovní zařazení a adresu pracoviště,
 •  popis dosažených výsledků práce kandidáta v oblasti vědy a techniky a jejich ohlasy doma a v zahraničí,
 • u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
 • doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

Článek II.

Invence

Cena se uděluje za objev či mimořádný počin, uskutečněný v posledních několika letech v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologických inovací s přihlédnutím k perspektivám jeho využitelnosti v praxi.

Laureátem ceny Sazky, a.s. může být pouze občan ČR.

Cena může být výjimečně udělena více osobnostem, nejvýše však třem, které se na objevu či počinu tvůrčím způsobem podílely.

Cena je dotována celkovou částkou 300 000 Kč. Je-li udělena více laureátům, je rozdělena rovným dílem.

Přihláška do soutěže o cenu Sazky, a.s. musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • stručný životopis,
 • pracovní zařazení a adresu pracoviště,
 • popis objevu či mimořádného počinu s uvedením doby jeho prvního publikování, ohlášení, přihlášení, předložení, realizace apod.,
 • u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce,
 • doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný.

Článek III.

Patria

Cena se uděluje občanu ČR nebo osobě, která má nebo měla českou či československou státní příslušnost, jejíž mimořádný počin v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či v oblasti technologických inovací nebo jejíž odborné či manažerské kvality se úspěšně prosadily v zahraničí v posledních několika letech.

Cena je dotována finanční odměnou 100 000 Kč.

Přihláška do soutěže o cenu Patria musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • pracovní zařazení a adresu pracoviště,
 • stručný životopis,
 • popis kandidátova objevu či mimořádného počinu s doložením jeho uplatnění v zahraničí nebo popis jeho pracovního či podnikatelského působení v zahraničí s uvedením průkazných referencí.

Článek IV.

Industrie

Cena se uděluje tuzemské nebo zahraniční firmě, působící v ČR, která v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek realizovala nejvýraznější novou technologii či výrobek na území ČR.

Přihláška do soutěže o cenu Industrie musí obsahovat:

 • název přihlašované společnosti nebo firmy,
 • výpis z obchodního rejstříku,
 • kontaktní osobu, telefon, fax, e-mail,
 • popis přihlašovaného výrobku či technologie, jeho srovnání s dosavadními výrobky či technologiemi v ČR a ve světě.

Článek V.

Doctorandus

Cena se uděluje za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studentovi doktorského studijního programu, který má českou státní příslušnost. 

Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát byl v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek studentem doktorského studia nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.

Laureátem ceny Doctorandus může být pouze občan ČR.

Cena je dotována finanční odměnou 75 000 Kč.

Přihláška do soutěže o cenu Doctorandus musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • název a adresu vysoké školy či organizace, na níž práce vznikla,
 • popis kandidátovy studentské odborné nebo vědecké práce a činnosti a popis dosažených výsledků,
 • doporučující posudek školitele a dvou nezávislých odborníků, z nichž alespoň jeden nepůsobí na škole či v organizaci, kde práce vznikla.

Článek VI.

Gaudeamus

Cena se uděluje za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost studentovi bakalářského nebo magisterského studijního programu, který má českou státní příslušnost.

Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát měl v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek statut řádného studenta vysoké školy nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.

Laureátem ceny Gaudeamus může být pouze občan ČR.

Cena je dotována finanční odměnou 75 000 Kč.

Přihláška do soutěže o cenu Gaudeamus musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • název a adresu vysoké školy či organizace, na níž práce vznikla,
 • popis kandidátovy studentské odborné nebo vědecké práce a činnosti a popis dosažených výsledků,
 • doporučující posudek vedoucího ústavu, katedry nebo projektu a dvou nezávislých odborníků, z nichž alespoň jeden nepůsobí na škole či v organizaci, kde práce vznikla.

Článek VII.

Naděje

Cena se uděluje za nejvýraznější počin, odbornou nebo vědeckou činnost středoškolskému studentovi.

Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát měl v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek statut studenta denního studia střední školy na území ČR nebo v tomto období studium úspěšně ukončil.

Laureátem ceny Naděje může být pouze občan ČR.

Cena je dotována finanční odměnou 30 000 Kč.

Přihláška do soutěže o cenu Naděje musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • název a adresu školy či organizace, na níž práce vznikla,
 • popis kandidátovy studentské odborné nebo vědecké práce a činnosti a popis dosažených výsledků,
 • doporučující posudek dvou nezávislých odborníků, z nichž alespoň jeden nepůsobí na škole či v organizaci, kde práce vznikla.

Článek VIII.

Media

Cena se uděluje novináři nebo mediálnímu pracovníkovi, který v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek nejvíce přispěl k propagaci tuzemské vědy a techniky.

Soutěže se může zúčastnit pouze občan ČR prostřednictvím přihlášky zaslané na adresu realizátora projektu Česká hlava.

Cena je dotována finanční odměnou 50 000 Kč.

Přihláška do soutěže musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta,
 • datum narození,
 • adresu bydliště, telefon, fax, e-mail,
 • kopie zveřejněných článků nebo odvysílaných rozhlasových či televizních příspěvků a pořadů, na jejichž základě se kandidát o udělení ceny uchází.
Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.