Statut soutěže 2002

Statut soutěže Česká hlava pro ročník 2002

Preambule

Soutěž je vyhlašována realizátorem projektu na podporu vědecké a technické inteligence „Česká hlava společností Caneton s.r.o. Vinohradská 100, Praha 3

V rámci soutěže se udělují tyto ceny: 

 1. Česká hlava - hlavní národní cena 
 2. Prix Patria 
 3. Guru
 4. Profesionál

V každé kategorii se uděluje pouze jedna cena.

Žádná z cen se neuděluje in memoriam.

O udělení cen podle odst. 2 rozhoduje odborná porota složená z předsedy, místopředsedy a 9 dalších členů. Porota se schází podle potřeby. Svolává ji předseda organizačního výboru na návrh předsedy poroty. Její jednání řídí předseda popřípadě místopředseda v době jeho nepřítomnosti. Porota je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů. Porota se usnáší o návrhu na udělení ceny nadpoloviční většinou hlasů přítomných. Z jednání poroty se pořizuje písemný záznam, který podepisuje její předseda, případně jím pověřený zástupce. Porota si může vyžádat odborné posudky a stanoviska pro posouzení návrhů.

Lhůta k předání přihlášek je do 30. září 2002. Přihlášky s příslušnou dokumentací musí být doručeny doporučeně na adresu realizátora projektu: Caneton - Česká hlava, Vinohradská 100, 130 00 Praha 3. 

Článek I. - Česká hlava - hlavní národní cena

Uděluje se za objev či mimořádný počin v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či technologických inovací s přihlédnutím k perspektivám jeho ekonomické využitelnosti.

Podmínkou zařazení do soutěže je, že zmíněný objev či mimořádný počin byl v přihlašované podobě publikován, ohlášen, přihlášen, předložen, realizován apod. nejdéle 12 měsíců před uzávěrkou přihlášek.

Laureátem národní ceny Česká hlava může být pouze občan ČR.

Vítěz obdrží finanční odměnu 100 000 Kč.

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta 
 • datum narození 
 • adresu bydliště a telefon 
 • stručný životopis 
 • pracovní zařazení a adresu pracoviště 
 • popis objevu či mimořádného počinu s uvede- ním doby jeho prvního publikování, ohlášení, přihlášení, předložení, realizace apod. 
 • u osob v zaměstnaneckém poměru potvrzení pracoviště, osvědčující správnost údajů uvedených v přihlášce
 • doporučující posudek dvou odborných či vědeckých pracovníků o významu a přínosu práce přihlašovaného kandidáta, přičemž jeden z nich nesmí být v době podání přihlášky pracovníkem stejné organizace jako přihlašovaný

Článek II.  - Prix Patria

Cena se uděluje občanu ČR nebo osobě, která má nebo měla českou či československou státní příslušnost, jejíž mimořádný počin v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu či v oblasti technologických inovací nebo její odborné či manažerské kvality se úspěšně prosadily v zahraničí, a to v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek.

Vítěz obdrží finanční odměnu 50 000 Kč.

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta
 • datum narození
 • adresu bydliště a telefon
 • pracovní zařazení a adresu pracoviště 
 • stručný životopis 
 • popis kandidátova objevu či mimořádného počinu s doložením jeho uplatnění v zahraničí nebo popis jeho pracovního či podnikatelského působení v zahraničí s uvedením průkazných referencí

Článek III. - Guru

Cena se uděluje tuzemské nebo zahraniční firmě, působící na území ČR, která v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek nejvýrazněji přispěla k rozvoji lidských zdrojů v ČR.

Přihláška musí obsahovat: 

 • název přihlašované společnosti nebo firmy 
 • výpis z obchodního rejstříku 
 • kontaktní osobu
 • popis dosažené podpory rozvoje lidských zdrojů doložený relevantními údaji

Článek IV. - Prix Academia

Cena se uděluje za nejvýraznější studentský počin, odbornou nebo vědeckou činnost, od jejichž prvního publikování, ohlášení, přihlášení, předložení, realizace apod. neuplynulo více než 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek.

Podmínkou zařazení do soutěže je, že kandidát měl v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek statut řádného studenta vysoké školy na území ČR.

Vítěz obdrží finanční odměnu 50 000 Kč.

Přihláška do soutěže o cenu Prix Academia musí obsahovat:

 • jméno a příjmení kandidáta 
 • datum narození 
 • adresu bydliště
 • název a adresu vysoké školy, na níž práce vznikla 
 • popis kandidátovy studentské odborné nebo vědecké práce a činnosti a popis dosažených výsledků 
 • doporučující posudek dvou nezávislých odborníků, z nichž alespoň jeden působil nebo působí na škole, kde práce vznikla

Článek V. - Profesionál

Cena se uděluje novináři, který v období nejvýše 12 měsíců před datem uzávěrky přihlášek nejvíce přispěl k propagaci tuzemské vědy a techniky.

Soutěže se může zúčastnit kterýkoli občan ČR prostřednictvím přihlášky zaslané na adresu realizátora projektu Česká hlava.

Vítěz obdrží finanční odměnu 50 000 Kč.

Přihláška do soutěže musí obsahovat: 

 • jméno a příjmení kandidáta
 • datum narození 
 • adresu bydliště
 • kopie zveřejněných článků nebo odvysílaných reportáží či televizních příspěvků, na jejichž základě se kandidát o udělení ceny uchází. 
Hlavičkiáda
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.